Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Менаџмент и инженерска економика

Менаџмент и инженерска економика

Предмет: Менаџмент и инженерска економика

Код: ФЕИТ04Л004

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електрични централи и разводни постројки

Предуслов за запишување на преметот: Положени: Maтематика 1

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со менаџерските вештини потребни за креирање и водење инженерски проекти и успешен бизнис во новата пазарно ориентирана околина, како и стекнување знаења за економските анализи и критериуми за вреднување на инженерските проекти како инвестиција.

Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби со решавање на задачи и анализа на практични ситуации, стручни предавања на инженери-менаџери од практиката, самостојна изработка на домашни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Историски развој на менаџментот. Школи на манаџментот. Основни принцип на манеџментот. Современи правци во развој на инженерскиот менаџмент. Карактеристики на маериканскиот и јапонскиот стипл на менаџирање. Основни функции на менаџментот: планирање, организирање, екипирање, одлучување, контрола. Математички методи и техники применети во менаџментот: линеарно програмирање, мрежно планирање (CPM. PERT, PDM). Методи за предвидување. Методи за поддршка на процесот на одлучување. Комуникација, мотивација и водење на инженерски проекти. Основи на инженерската економика. Типови на каматни стапки. Дефиниција и пресметка на ануитет. Актуализација на парични токови. Амортизација и преостаната вредност. Методи за економско вреднување на инженерски проекти (NPV, BCR, IRR). Анализа на модели на залихи. Етика во современата инженерска практика.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Атанас Илиев

Менаџмент и инженерска економика –

скрипта за интерна употреба

ФЕИТ – Скопје

2010

2

Ли Крајевски, Л. Рицман, М. Малхорта

Оperation managemet – process and value chain

Проект на владата на РМ

2009

3

R. Dubonjic, D.

Milanovic

Inenjerska ekonomija

ICIM plus Krusevac

2005

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

B. Stavric, M. Sta­ma­tovic, G. Kokeza

Osnovi menadzmenta za inzenjere

Akademska misao –

Beograd

2005

2

IEEE Transaction on

Eng.Management

Одбрани трудови од списанието

IEEE Press – USA

1990-2011

3

E. Helfert

Financial Analyses Tools and Techniques –

Guide for Managers

McGraw Hill

2001