Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Математика за компјутерскo инженерство

Математика за компјутерскo инженерство

Предмет: Математика за компјутерскo инженерство

Код: ФЕИТ08З006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+3+0+6

Институт: Математика и физика

Предуслов за запишување на преметот: Положен: Математика 1
Ислушан: Математика 2

Цели на предметната програма (компетенции) : Да се усвојат основните поими за диференцијално и интегрално сметање на функции од две променливи, обичните диференцијални равенки и елементи од алгебра, теорија на множества и теорија на броеви. Развој на аналитичко мислење, критички способности, способност за учење. Добиените знаења се неопходни за проучување на електротехниката.

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, консултации, самостојна работа.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Поим и својства на функција од две променливи. Диференцијално и интегрално сметање на функција од две променливи. Обични диференцијални равенки. Исказна алгебра. Логички еквиваленции. Комплетност во исказна логика. Предикатно сметање. Теорија на множества. Релации. Теорија на броеви. Алгебарски структури. Комбинаторика.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

И. Шапкарев

Математика 3

Електротехнички факултет,  Скопје

1993

2

K. Rosen

Discrete Mathematics and its Applications

WCB/Mc Graw-Hill

1999

3

J.A. Anderson

Discrete Mathematics with Combinatorics

Prentice Hall

2003

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

С. Геговска-Зајкова, К. Хаџи-Велкова Санева

Предавања од математика 2

 

2010