Лични алати
Пријави се

Математика 3

Предмет: Математика 3

Код: ФЕИТ083005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+3+0+0

Институт: Математика и Физика

Предуслов за запишување на преметот: Положен: Математика 1 ,Ислушан: Математика 2

Цели на предмететната програма (компетенции) : Да се усвојат основните поими за диференцијално и интегрално сметање на функции од повеќе променливи, линиски интеграли, обични диференцијални равенки и елементи од комплексната анализа. Развој на аналитичко мислење, критички способности, способност за учење. Добиените знаења се неопходни за проучување на електротехниката

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, консултации, самостојна работа

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Дефиниција на функција од повеќе променливи. Гранична вредност и непрекинатост. Парцијални изводи. Диференцијабилност. Извод на сложена функција. Изводи на функција по правец. Градиент. Тангентна рамнина. Екстремни вредности. Интегрално сметање на функции од повеќе променливи. Линиски интеграли. Диференцијални равенки. Елементи од комплексна анализа.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

И. Шапкарев

Математика 3

Електротехнички факултет,  Скопје

1993

2

И. Шапкарев

Математика 3

Електротехнички факултет,  Скопје

1993

3

С. Геговска-Зајкова, К. Хаџи-Велкова Санева

Предавања од математика 2

 

2010