Лични алати
Пријави се

Математика 2

Предмет: Математика 2

Код: ФЕИТ08Л003

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+3+0+0

Институт: Математика и физика

Предуслов за запишување на преметот: Ислушан: Математика 1.

Цели на предмететната програма (компетенции) : Да се усвојат основните поими од теоријата на матици, детерминанти, векторски простори, аналитичка геометрија, бројни и функционални редови. Развој на аналитичко мислење, критички способности, способност за учење. Добиените знаења се неопходни за проучување на електротехниката.

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, консултации, самостојна работа.

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Теорија на матрици, основни поими, операции, видови матрици. Детерминанти, особини и пресметување. Векторски простори, линеарна независност на вектори, база и димензија. Инверзни матрици, ранг на матрица, сопствени вредности и сопствени вектори на матрица, примена на матриците за решавање системи линеарни равенки. Вектори во простор, скаларен, векторски и мешан производ. Аналитичка геометрија во простор. Бројни редови, особини и конвергенција. Функционални редови, особини и конвергенција. Степенски редови, Фуриеови редови.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

C.D. Meyer

Matrix Analysis and Applied Linear Algebra

SIAM

2000

2

И. Шапкарев

Математика 3

Електротехнички факултет,  Скопје

1993

3

С. Геговска-Зајкова, К. Хаџи-Велкова Санева

Елементи од векторска алгебра и аналитичка геометрија во простор

 

во печат