Лични алати
Пријави се

Машинско учење

Предмет: Машинско учење

Код: ФЕИТ01Л006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Автоматика и системско инженерство

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со елементите на машинското учење, основните концепти и техники кои се користат; оспособување за самостојно решавање на практични инженерски задачи и проблеми од вештачката интелигенција.

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, проектни задачи и аудиториски вежби и практични вежби во лабораторија.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед, oсновни поими и дефиниции. Поим за интелигентни агенти. Решавање на проблеми во вештачката интелигенција. Решавање на проблеми со пребарување. Решавање на проблеми со ограничувања. Поим за веројатност во вештачката интелигенција – Баесова теорема и Баесови мрежи. Учење. Наивен Баесов алгоритам, линеарна регресија, кластерирање. Игри, минимакс пребарување, алфа-бета поткастрување. Невронски мрежи. Учење во невронските мрежи. Програмски јазик Python.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Стјуарт Расел, Питер Норвиг

Вештачка интелигенција – Современ приод

Превод на македонски јазик – проект* на Владата на РМ

2010

2

L.P.J. Veelenturf

Analysis and Application of Artificial Neural Networks

Prentice Hall

1995

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Elaine Rich

Artificial Intelligence

McGraw - Hill

1991

*) Насловот е дел од владиниот проект за „Превод на 500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија”.