Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Мали хидроелектрични централи

Мали хидроелектрични централи

Предмет: Мали хидроелектрични централи

Код: ФЕИТ04Л015

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електрични централи и разводни постројки

Предуслов за запишување на преметот: Ислушани предметите: Производство на ЕЕ, Разводни постројки, Проектен менаџмент

Цели на предмететната програма (компетенции) : Здобивање на стручно знаење за проектирање техничка документација за градба на објектите на малите хидроелектрични централи, избор на електротехничката опрема и поврзување на ЕЕС.

Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби, креирање техничка документација за реални проекти на малите хидроцентрали, стручни предавања на инженери од практиката, самостојна изработка на проектни задачи за избор на опрема во малите хидроцентралите.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Мали хидроцентрали (МХЕЦ), класификација, значење. Мали ХЕЦ на речен водотек. Мали ХЕЦ на брзи планински водотеци. Зафати и хидројазли на МХЕЦ. Машински згради. Типови погонски турбински кола за МХЕЦ. Типови генератори за МХЕЦ. Управување и мониторинг на МХЕЦ. Рехабилитација на МХЕЦ. Проектна електротехнички дел на МХЕЦ. Тендерска документација на МХЕЦ.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Thematic Network on Small hydropower -TNSHP

Guide on How to Develop a Small Hydropower Plant, Part 1 and 2

European Small Hydropower Association  - ESHA (Belgium)

2004

2

В. Фуштиќ

Мали хидроцентрали, интерна скрипта

ЕЦРП, ФЕИТ

2006

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

G. Tanno

Pico- Kraftwerke

INFOENERGIE

2000

2

J.-M. Chapallaz &

P. Eichenberger

Petites Centrales Hydrauliques

PACER - CH

1995