Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Мали и специјални електрични машини

Мали и специјални електрични машини

Предмет: Мали и специјални електрични машини

Код: ФЕИТ023014

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+3+0

Институт: Електрични машини, трансформатори и апарати.

Предуслов за запишување на преметот: Електротехника 1 и Електротехника 2

Цели на предмететната програма (компетенции) : Предметот претставува напреден курс за проучување на малите и специјални електрични машини, со посебен осврт на нивната експериментална анализа. Студентот стекнува проширени и продлабочени знаења за спецификите, конструктивната изведба и принципот на работа на малите и специјални електрични машини како и за можностите за нивната примена. Студентот е оспособен за анализа на малите и специјални електрични машини, како и за нивно поврзување и имплементација во современите автоматизирани индустриски процеси во индустријата, домаќинствата и стопанските објекти.

Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, лабораториски вежби, самостојна изработка на семинарска работа, учење со електронско опкружување.

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Вовед. Поделба на микромашините (ММ). Еднофазни асинхрони микромотори (ЕАММ): принцип на работа; добивање вртливо поле; двофазни системи. Елементи за дефазирање. Видови ЕАММ. Еквивалентни шеми и енергетски дијаграм на ЕАММ. Кондензаторски АММ. Мотор со засечени полови. Синхрони микромотори (СММ): принципи; поделба. СММ со перманентни магнети. Синхрони реактивни ММ. Специјални видови реактивни ММ. Синхрони хистерезни ММ. Еднофазни/универзални колекторски ММ со сериска возбуда: теорија, примена. Сервомотори: принцип на работа, поделба, примена. Начини на управување и видови. Еднонасочни/асинхрони сервомотори. Чекорни микромотори: принцип на работа; поделба; микропроцесорско управување; режими на работа. Видови чекорни ММ. Тахогенератори: принцип на работа, видови, грешки, примена. Еднонасочни/синхрони /асинхрони тахогенератори. Селсини: изведба и видови, принцип на работа, примена; грешки и класи. Трифазни селсини во електрична оска. Еднофазни селсини во индикаторен/трансформаторски режим. Диференцијални селсини. Линeарни мотори: принцип на работа; видови. Карактеристики и примена на асинхрони/синхрони линеарни мотори. Микро и нано технологии за изведба на вртливи електромагнетни и електромеханички системи.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Лидија Петковска

Микромашини

ЕТФ, Скопје

1995

2

Гога Цветковски Лидија Петковска

Лабораториски практикум (интерна скрипта)

ФЕИТ, Скопје

2006

3

Гога Цветковски

Линеарни мотори (интерна скрипта)

ФЕИТ, Скопје

2009

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Wiliam Yeadon

Alan Yeadon

Handbook of Small Electric Motors

Mc Graw Hill

2001

2

Sergey Edward Lysevski

MEMS and NEMS-Systems, Devices and Structures

CRC Press

2000

3

Jacek Gieras

Zbigniew Piech

Linear Synchronous Motors

CRC Press

2000