Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Логички кола и дискретни автомати

Логички кола и дискретни автомати

Предмет: Логички кола и дискретни автомати

Код: ФЕИТ07З005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Запознавање со основните постапки и закони за анализа и проектирање на логички кола и логички мрежи. Запознавање на дигиталните електронски компоненти и постапките за нивна анализа. Проектирање на дигитални електронски компоненти. Компетенции: Анализа и проектирање на логички кола и мрежи. Употреба на постапките за проектирање на дигитални електронски компоненти.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Бројни системи и претставување на цифри и броеви. Основи на Булова и прекинувачка алгебра. Логички променливи, изрази и функции. Приказ на логички функции и универзални множества. Анализа на логички функции. Синтеза на логички функции. Комбинациони логички мрежи. Методи за минимизација на комбинациони мрежи. Асинхрони секвенцијални компоненти. Синхрони секвенцијални компоненти. Секвенцијални логички мрежи, Мурова и Милиева секвенцијална мрежа. Претставување на секвенцијални мрежи, табела на премин на состојби и излези, дијаграми на премин на состојби и излези. Методи за минимизација на табели на премин и излези. Регистри и бројачи. Автомати со конечен број состојби. Контролна единица и податочни патеки во процесор. Основна архитектура на компјутер со меморија. Имплементации на контролна единица во процесор. Современи микропроцесорски архитектури..

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

McCluskey, E.J.

Logic Design Principles

Prentice-Hall Inc.

1986

2

N. Balabanian,

B. S. Carlson

Digital Logic Design Principles

John Wiley & Sons

2001

3

M. Mano, C. Kime

Logic and Computer Design Fundamentals,

4th edition,

Prentice Hall

2007

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

S. Brown,

Z. Vranesic

Fundamentals of Digital Logic

with VHDL Design 2000

McGraw Hill

2000