Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Квалитет на електрична енергија

Квалитет на електрична енергија

Предмет: Квалитет на електрична енергија

Код: ФЕИТ09Л006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Преносни електроенергетски системи

Предуслов за запишување на преметот: Основи на електротехника 1 и Основи на електротехника 2

Цели на предмететната програма (компетенции): Запознавање со поимите и потребата на квалитетот на електричната енергија во електроенергетскиот систем., Запознавање со анализа и мониторинг, со користење на теориски и практични вежби во лаборатоија и на компјутерски модели. Совладување на терминологијата. Основни познавања за можните пречки во квалитетот на електричната енергија, нивната причина, ефектите како и начиниот за подобрување на квалитетот. Оспособеност за оценка, мерење и анализа.

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, самостојно учење, изработка на семинарска задача, стручна екскурзија.

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Увод. Терминиологија. Класификација на пречките. Виши хармоници.. Моќност во несинусоидални услови.Настанување на вишите хармоници во ЕЕ систем. Влијание врз поедини потрошувачи. Резонантни појави во ЕЕ систем. Пресметковни методи, моделирања и симулации. Норми и регулативи за виши хармоници. Поделба на одговорноста меѓу испорачателот и корисникот на ел. енергија. Против мерки за вишите хармоници. Напонски јами, куси прекини и напонски ридови. Противмерки. Напонска несиметрија, засеци и шум. Преодни појави и противмерки. Фликер, настанување, норми и противмерки. Заземјување и ожичување како фактор на квалитетот на ел. енергија.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Љубомир Николоски

Квалитет на електричната енергија

ФЕИТ

2006

2

В. Катиќ

Виши хармоници у ЕЕС

Фак. Тех. наука, Нови Сад

2004

3

Срете. Николовски

Квалитета електрична енергије

ЕТФ Осијек

2006

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

R. C. Dugan, M.F.McGranaghan, H. W. Beaty

Electrical Power System Quality

МcGraw-Hill,

1996

2

G. T. Heydt

Electric Power Quality

Stars in a circle publications, sec. edition

1994.

3

J. Schlabbac et al.

Power Quality

МcGraw-Hill

2005