Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Комуникациски и презентациски вештини

Комуникациски и презентациски вештини

Предмет: Комуникациски и презентациски вештини

Код: ФЕИТ04Л001

Број на ЕКТС кредити: 3 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 1+1+1+0

Институт: Електрични централи и разводни постројки

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Стекнување знаења и вештини за успешна деловна и стручна комуникација при работа и активности во областа на електротехниката и креирање техничка документација.

Методи на учење: Предавања, вежби и практична демонстрација на комуникациските и презентациските вештини од инженерски аспект.

Вкупен расположив фонд на часови: 90 часови

Содржина на предметната програма: Општо за “soft-skills” во инженерската пракса. Стекнување вештини: Креативност, Флексибилност, Трпеливост, Истрајност. Креирање позитивна деловна атмосфера. Разбирање на индивидуалната и тимска работа на проектни задачи. Пишување техничка документација. Уредување. Слушање, Читање и Говорење во тимска работа на проекти. Состаноци и брифинзи. Презентација на проект. Ненаклонет аудиториум. Практична комуникација и презентација на реални случаи/проекти.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Neil. Thomas

Communication and Presentation Skills

Thorogood

2003

2

В. Фуштиќ

Избрани теми од студентски семинари, Комуникациски вештини

Публикации на Центар за проектен менаџмент,ФЕИТ

ФЕИТ

2004

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Melanie Allen

Time management and personal development

Thorogood

2003