Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Компјутерско водење на процеси

Компјутерско водење на процеси

Предмет: Компјутерско водење на процеси

Код: ФЕИТ01Л014

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Автоматика и системско инженерство

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Со следење и положување на предметот студентот ќе се запознае со управувањето на процесот со помош на компјутер, било тој да е микропроцесор, микроуправувач, PC компјутер или индустриски компјутер. Со овој предмет се продолжува со примена на теоретските знаења изучени во предметите Теорија на автоматско управување 1 и 2 и Теорија на системи. Цел на предметот е да се види поврзаноста на веќе изучената теорија со примената на управување на процесите со компјутер и тоа имајќи ги во предвид и хардверските и софтверските аспекти на проблемот. Со тоа, студентот ќе стане компетентен за проектирање и проучување на управување на процеси со компјутер, како од хардверски така и од софтверски аспект.

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, проектни задачи и аудиториски вежби и практични вежби во лабораторија.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Основи на компјутерско водење. Концепти на компјутерско управување. Хардверски аспекти или техничката опрема на КВП системите. Влез и излез на податоци во процесниот компјутер. Елементи на управувачко коло. Софтверски аспекти на КВП системите: Управување на процесите во реално време; Управување со употреба на интерапт; Модови на активирање на програмски блокови; Дејствување со интерапт; Компјутерско водење на сложени системи; Почетни приоди кон системска декомпозиција; Хиерархиско управување; Мултислојно управување; Повеќенивоовско управување. Линеарно дигитално управување. Дискретно состојбени КВП системи: Дво-состојбени управувачки системи; Секвенцијални системи. Примери за КВП системи: Управување со температурен процес со примена на микроуправувач; Хиерархиско управување на печка за печење на тули.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Миле Ј. Станковски, Татјана Колемишевска-Гугуловска

“Компјутерско водење на процеси”

ЕТФ

2006

2

Branko Novakovic

“Kompjutersko vodjenje procesa”

Sveuciliste u Zagrebu

2001

3

Karl A Astrom, Bjorn Wittenmark

Computer-Controlled Systems: Theory and Design, Third Edition (Dover Books on Electrical Engineering)

Dover Publications; 3. издание

2011

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Drago Matko, S. Strmcnik, B. Zupancic, G. Music

“Racunalnicko vodenje procesov”

Univerza v Ljubljani, FEE

1995