Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР)

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР)

Сту­ди­ска програма

Комп­ју­тер­ско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР)

Вид на програмата

До­дип­лом­ска универзитетска програма

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Компјутерско системско инженерство, авто­ма­ти­ка и роботика

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Потребата од зголемено, ефикасно и квалитетно про­из­водство, како и подобрувањето на работните услови, на­лага примена на високо интегрирана авто­ма­ти­зација, како кај техничко-технолошките системи, така и во нетехничките системи, како што се еко-системите, еко­номските системи, медицината и други. Поради ова, подрачјето на работа за дипломираните инженери на оваа насока е извонредно широко и можностите за вра­ботување се големи. Тие можат да работат во ин­дус­тријата и јавниот сектор како: инженери за анализа, про­ектирање и ревизија на автоматизирани погони; во сто­пански организации за автоматско следење и прибирање на податоци, компјутерско водење, да­ле­чин­ско управување, менаџирање на технички и не­тех­нички системи; како експерти-програмери и хар­двер­ски и софтверски инженери; во академски институции, во истражувачки центри итн.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

Студентот на оваа студиска програма добива опсежни фун­да­ментални и практични знаења од сите дис­ци­плини од системското инженерство, автоматиката и роботиката кои имаат како инфраструктурно, така и интер­дисциплинарно значење. Стекнатите знаења и веш­тини се темелат на современи научни сознанија во облас­ти на автоматизацијата и роботиката, компјутер­ско- ин­формациските технологии, процесната инфор­матика, менаџментот, био- инженерството, кибер­не­ти­ката во медицината, мерно-процесната техника и друго.

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08З001

Математика 1

6

3+3+0+0

ФЕИТ08З002

Физика 1

6

3+1+1+0

ФЕИТ06З001

Основи на електротехника 1

6

3+2+1+0

ФЕИТ07З001

Програмирање и алгоритми

6

2+2+2+0

Изборен предмет

6

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТФФЗ002

Германски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ003

Француски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ001

Англиски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ004

Руски јазик

6

4+0+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08Л003

Математика 2

6

3+3+0+0

ФЕИТ08Л004

Физика 2

6

3+1+1+0

ФЕИТ06Л002

Основи на електротехника 2

6

3+2+1+0

Изборен предмет 1*

6

2+2+2+0

Изборен предмет 2**

3

Изборен предмет 3**

3

 

*Се избира предмет од листата на задолжително изборни предмети

**Се избира предмет од листата на изборни предмети

 

*Листа на задолжително изборни предмети од студиската програма

(се избира еден од понудените)

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07Л003

Структури со програмирање

6

2+2+2+0

ФЕИТ07Л002

Програмирање и алгоритми 2

6

2+2+2+0

**Листа на изборни предмети од студиската програма

(се избираат два од понудените)

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07Л004

Практикум по компјутерски вештини и алатки

3

0+0+3+0

ФЕИТ00Л001

Практикум по MATLAB

3

0+0+3+0

ФЕИТ04Л001

Комуникациски и презентациски вештини

3

1+1+1+0

ФЕИТ03Л001

Електротехнички материјали

3

2+0+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08З005

Математика 3

6

3+3+0+0

ФЕИТ03З002

Мерења во електротехника

6

3+1+1+0

ФЕИТ01З001

Теорија на автоматско управување 1

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З006

Логички кола и компјутерски архитектури

6

2+2+1+0

Изборен предмет

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ05З004

Електрични кола и сигнали

6

3+2+0+0

ФЕИТ07З011

Напредни алгоритми и програмирање

6

2+2+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ05Л006

Електроника

6

3+1+1+0

ФЕИТ01Л003

Елементи на автоматизација и роботика

6

2+2+1+0

ФЕИТ01Л004

Роботика 1

6

2+2+1+0

ФЕИТ01Л005

Теорија на автоматско управување 2

6

2+2+1+0

Изборен предмет

6

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08Л010

Веројатност и статистика

6

3+2+0+0

ФЕИТ08Л011

Дискретна математика

6

3+2+0+0

ФЕИТ01Л006

Машинско учење

6

2+2+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ10З011

Дигитален пренос на информации

6

3+1+1+0

ФЕИТ01З007

Моделирање, идентификација и симулација

6

2+1+2+0

ФЕИТ01З008

Теорија на системи

6

2+2+1+0

Изборен предмет

Изборен предмет*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ05З012

Енергетска електроника

6

3+1+1+0

ФЕИТ07З019

Моделирање на податоци и бази

6

2+1+2+0

ФЕИТ01З009

Компјутерско интегрирано производство

6

2+2+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ01Л014

Компјутерско водење на процеси

6

2+2+1+0

ФЕИТ07Л024

Напредни компјутерски архитектури и микропроцесорски системи

6

2+2+1+0

ФЕИТ01Л010

Нелинеарни системи на управување

6

2+2+1+0

Изборен предмет

Изборен предмет*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ01Л011

Проектирање системи на автоматско управување

6

2+2+1+0

ФЕИТ01Л012

Роботика 2

6

2+2+1+0

ФЕИТ01Л013

Фазилогичко управување

6

2+2+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ01З015

Програмабилни логички управувачи

6

2+2+1+0

Изборен предмет

Изборен предмет

Изборен предмет

Изборен предмет*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ01З017

Автоматско управување на електроенергетски системи

6

2+2+1+0

ФЕИТ01З018

Водење и управување на подвижни објекти

6

2+2+1+0

ФЕИТ02З016

Електромеханички уреди и системи

6

3+1+1+0

ФЕИТ01З016

Индустриски мрежи

6

2+2+1+0

ФЕИТ01З019

Оптимални управувачи и обсервери

6

2+2+1+0

ФЕИТ01З020

Системи на управување кај возилата

6

2+2+1+0

ФЕИТ01З021

Биоинженерство

6

2+2+1+0

ФЕИТ013024

Автоматизација на производни постројки и процеси

6

2+2+1+0

ФЕИТ03З011

Процесни мерења

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ01Л022

Операциони истражувања

6

2+2+1+0

ФЕИТ_ДИПЛ

Дипломска работа

8

Изборен предмет

Изборен предмет

Изборен предмет*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ01Л023

Автоматизација на биотехнолошки процеси

6

2+2+1+0

ФЕИТ01Л025

Дистрибуирани системи и SCADA

6

2+1+2+0

ФЕИТ01Л026

Мобилна роботика

6

2+2+1+0

ФЕИТ01Л027

Принципи на управување со квалитет

6

3+2+0+0

ФЕИТ01Л028

Проектирање на сигурносни системи

6

2+1+2+0