Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Компјутерско подржано проектирање на електрични машини

Компјутерско подржано проектирање на електрични машини

Предмет: Компјутерско подржано проектирање на електрични машини

Код: ФЕИТ023013

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: е 2+2+1+0

Институт: Електрични машини, трансформатори и апарати.

Предуслов за запишување на преметот: Положени: Основи на електротехника 1, Математика 1

Цели на предмететната програма (компетенции) : Способност за изработка на проекти за електроенергетски уреди (трансформатори, мотори, генератори) со користење на современи компјутерски алатки.

Методи на учење: Интерактивни предавања, аудиториски вежби, посета на компании кои произведуваат трансформатори и машини, самостојна изработка на проектни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Основни принципи за проектирање и конструирање на електрични машини и трансформатори. Алгоритми за проектирање, Определување на основните конструктивни димензии на мотори, генератори и трансформатори. Пресметка на магнетен и електричен систем. Топлинска шема и пресметка на загревањето на поедини делови. Проектирање со користење на компјутерски апликации. Користење на методи за оптимизација во процесот на проектирање. Примена на стандарди при проектирање.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. Pyrhonen, T.Jokinen and V.Hrabovcova

Design of Rotating Electrical Machines

Wiley

2009

2

Pavlos S. Georgilakis

Spotlight on Modern Transformer Design

Springer

2009

3

Ion Boldea, Syed A. Nasar

The Induction Machines Design Handbook

CRC Press

2009

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Colonel William,   T. McLyman

Transformer and Inductor Design Handbook

CRC Press

2011

2

K. Hameyer,  R. Belmans

Numerical Modelling and Design of Electrical Machines and Devices

WIT Press

1999

3

S. V. Kulkarni,   S.A. Khaparde

Transformer Engineering: Design and Practice

CRC Press

2004