Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ)

Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ)

Сту­ди­ска програма

Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ)

Вид на програмата

До­дип­лом­ска универзитетска програма

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Компјутерско хардверско инженерство и електроника

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Со комбинирање на квалитетна основа од електроинже­нер­ството и пакети од изборни предмети се оформуваат специјалисти за дизајн и примена на: ком­пју­терски хардвер и софтвер, компјутерска мрежна оп­рема, вградени микрокомпјутери за автомобилска ин­дустрија, медицинска електронска опрема, ко­му­ни­ка­циска опрема, мобилни телефони и безжични уреди, ан­тени и радари, опрема за автоматизација и ро­бо­тика, индустриска и енергетска електроника, мулти­ме­дија – аудио видео телевизиска опрема и ин­фор­ма­цис­ки системи, кабелска телевизија... Тоа дава можност за ра­бота во секоја фирма што произведува или користи ком­пјутерска и електронска опрема било да станува збор за хардвер или за софтвер.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

Цврста основа од електроинженерството по урнекот на програмите “electrical and computer engineering” од врвни­те универзитети во светот. Способност да се справат со предизвиците во инженер­ството во на­ред­ните дваесет години во која било точка од Светот. Флек­сибилност во однос на работните места и ра­бот­ни­те задачи. Компетентност да градат интегрирани ре­ше­нија што бараат знаења од повеќе области. Един­с­т­вен профил со компетенции за аналоген дизајн во до­ме­нот на микро  и наносистеми, за кој што постои врв­на побарувачка во електронските компании во Светот (Texas Instruments, Analog Devices, Samsung, Maxim, Linear Technology, Kemet, Intel…). Оптимален профил со компе­тенции од доменот на вградливи микро­ком­п­ју­­терски сис­теми за кој што исто постои растечка по­ба­ру­вачка (Сеавус, Џонсон контролс, многу outsourcing  и startup компании).

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08З001

Математика 1

6

3+3+0+0

ФЕИТ08З002

Физика 1

6

3+1+1+0

ФЕИТ06З001

Основи на електротехника 1

6

3+2+1+0

ФЕИТ07З001

Програмирање и алгоритми

6

2+2+2+0

Изборен предмет

6

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТФФЗ002

Германски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ003

Француски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ001

Англиски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ004

Руски јазик

6

4+0+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08Л003

Математика 2

6

3+3+0+0

ФЕИТ08Л004

Физика 2

6

3+1+1+0

ФЕИТ06Л002

Основи на електротехника 2

6

3+2+1+0

Изборен предмет 1*

6

2+2+2+0

Изборен предмет 2**

3

Изборен предмет 3**

3

 

*Се избира предмет од листата на задолжително изборни предмети

**Се избира предмет од листата на изборни предмети

 

*Листа на задолжително изборни предмети од студиската програма

(се избира еден од понудените)

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07Л003

Структури со програмирање

6

2+2+2+0

ФЕИТ07Л002

Програмирање и алгоритми 2

6

2+2+2+0

**Листа на изборни предмети од студиската програма

(се избираат два од понудените)

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07Л004

Практикум по компјутерски вештини и алатки

3

0+0+3+0

ФЕИТ00Л001

Практикум по MATLAB

3

0+0+3+0

ФЕИТ04Л001

Комуникациски и презентациски вештини

3

1+1+1+0

ФЕИТ03Л001

Електротехнички материјали

3

2+0+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08З005

Математика 3

6

3+3+0+0

ФЕИТ07З005

Логички кола и дискретни автомати

6

2+2+1+0

ФЕИТ05З001

Теорија на електрични кола

6

3+2+0+0

ФЕИТ03З002

Мерења во електротехника*

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З005

Електроника 1

6

3+1+1+0

 

*Предметот Мерења во електротехника студентот задолжително мора да го ислуша и положи во тек на студиите, но може да избере дали тоа ќе го направи во трети или во петти семестар. Доколку одлучи да го избере во петти семестар, тогаш во третиот семестар може да избере еден од понудените два изборни предмети за трети семестар.

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07З008

Интернет апликациски сервиси

6

2+1+2+0

ФЕИТ07З009

Компјутерски компоненти и периферии

6

2+1+2+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ05Л007

Електроника 2

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л008

Сигнали и системи

6

3+2+0+0

ФЕИТ07Л013

Компјутерски архитектури

6

2+2+1+0

Изборен предмет

Изборен предмет

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08Л010

Веројатност и статистика

6

3+2+1+0

ФЕИТ08Л011

Дискретна математика

6

3+2+0+0

ФЕИТ05Л010

Моделирање и симулација во електроника

6

3+1+1+0

ФЕИТ02Л005

Електроенергетски уреди

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ01З002

Системи на автоматско управување*

6

2+2+1+0

ФЕИТ05З011

Аналоген дизајн

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З002

Електромагнетика

6

3+2+0+0

Изборен предмет

Изборен предмет

 

* Студентот задолжително мора да го ислуша и положи предметот во тек на студиите, но може да избере дали ќе го земе во трети или во петти или во седми семестар

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ10З002

Случајни сигнали и теорија на информации

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З014

Оптоелектроника

6

3+1+1+0

ФЕИТ07З018

Компјутерски мрежи

6

2+2+1+0

ФЕИТ05З015

Електроакустика

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З012

Енергетска електроника

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З013

Основи на дигитално процесирање на сигнали

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ05Л016

Микропроцесорска електроника

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л017

VLSI дизајн

6

3+1+1+0

Изборен предмет

Изборен предмет

Изборен предмет*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ10Л007

Основи на телекомуникации

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л018

Електронски мерења

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л019

Микроелектроника и микросистеми

6

3+1+1+0

ФЕИТ07Л014

Мрежни и интернет апликации

6

2+1+2+0

ФЕИТ05Л020

Вгнездени микрокомпјутерски системи за реално време

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л021

Системи за дигитално процесирање на сигнали

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л022

Дигитални аудиосистеми

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л023

Простирање и зрачење

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л024

Прекинувачки извори за напојување

6

3+1+1+0

ФЕИТ01Л014

Компјутерско водење на процеси

6

2+2+1+0

ФЕИТ07Л028

Администрирање со бази на податоци

6

2+1+2+0

ФЕИТ01Л006

Машинско учење

6

2+2+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

Изборен предмет 1

6

Изборен предмет 2

6

Изборен предмет 3

6

Изборен предмет 4*

Изборен предмет 5*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ05З025

Современи електронски елементи

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З026

Сензори, кондиционери и уреди за аквизиција

6

3+0+2+0

ФЕИТ05З027

Биомедицинско инженерство

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З028

Микроконтролери

6

3+1+2+0

ФЕИТ05З029

PLD и FPGA компоненти

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З030

Дистрибуирани микрокомпјутерски системи

6

3+1+1+0

ФЕИТ07З033

Современи процесорски архитектури

6

2+2+1+0

ФЕИТ05З031

Телевизија

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З032

Дигитално процесирање на слика

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З033

Радиотехника

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З034

РФ и микробранова електроника

6

3+1+1+0

ФЕИТ02З003

Електромоторни погони

6

3+1+1+0

ФЕИТ07З010

Компјутерска графика-стандардни графички библиотеки

6

2+1+2+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ_ДИПЛ

Дипломска работа

8

Изборен предмет 1

Изборен предмет 2

Изборен предмет 3

Изборен предмет 4*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ04Л004

Менаџмент и инженерска економика

6

3+1+1+0

ФЕИТ01Л022

Операциони истражувања

6

2+2+1+0

ФЕИТ05Л041

Биомедицинска електроника

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л036

Автомобилска електроника

6

3+1+1+0

ФЕИТ07Л026

Оперативни системи

6

2+2+1+0

ФЕИТ07Л041

Безбедност и заштита на компјутерски системи

6

2+2+1+0

ФЕИТ05Л037

Дигитални видеосистеми

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л035

Мултимедиски системи

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л038

Антенска техника

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л039

Електромагнетна компатибилност

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л040

Проектирање на енергетски конвертори

6

3+1+1+0

ФЕИТ00Л009

Основи на мехатронички системи

6

3+1+1+0

ФЕИТ10Л019

Безжични комуникации

6

3+1+1+0