Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Компјутерско интегрирано производство

Компјутерско интегрирано производство

Предмет: Компјутерско интегрирано производство

Код: ФЕИТ013009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Автоматика и системско инженерство

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со интегрирано производство во услови на трендот за комплетна автоматизација подржана со употребата на најнова ИТ технологија; оспособување за проектирање на производни системи и за користење на компјутерски – подржани методи и алатки за комплетна автоматизација.

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, проектни задачи и аудиториски вежби и практични вежби во лабораторија.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед, oсновни поими и дефиниции. Структура, карактеристики, хардверски елеминти и примена на КИП (компјутерско интегрирано производство) и ФПС (флексибилни производствени системи). Примена на роботи и AGV (автоматски водени возила) во производството. Основи и формална дефиниција на Петри мрежи. Моделирање на ФПС со Петри мрежи. Подобрени Петри мрежи за моделирање на ФПС со дефекти. Дискретно настански системи, варијабили, релации и процеси. Реално временски Петри мрежи за дискретно настанско управување. Планирање и управување на производство. Надзорно управување. Управување на автоматски складишни системи кај ФПС. Компјутерски помогнато проектирање (CAD), инженерство (CAE), планирање и управување на производство.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

James A. Rehg

Computer – Integrated Manufacturing

Prentice - Hall

2000

2

Chirstos G. Cassandras

Introduction to Discrete Event Systems

Springer

2008

3

Meng Chu Zhou

Modeling, Simulation and Control of Flexible Manufacturing Systems – A Petri Net Approach

World Scientific

1999