Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Компјутерски технологии и инженерство (КТИ)

Компјутерски технологии и инженерство (КТИ)

Сту­ди­ска програма

Компјутерски технологии и инженерство (КТИ)

Вид на програмата

До­дип­лом­ска универзитетска програма

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Компјутерски технологии и инженерство

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Студиската програма обезбедува здобивање на широки знаења и флексибилни можности за вра­бо­тување. Инженерски компјутерски кадар е потребен во ши­рок спектар индустрии што проектираат комп­ју­тер­ски системи базирани на нови технологии со примена во многу сфери. Дипломиран компјутерски инженер од овој профил, кариерата може да ја гради во индус­три­јата и јавниот сектор, секаде каде се проектираат, раз­ви­ваат и реализираат: компјутерски комуникациски сис­теми и услуги; комплексни дигитални системи; сов­ре­мени информациски системи; Интернет и мрежни сис­теми; анализа и развој на интелигентни мрежи. Стек­натите знаења на студентите се одлична основа за про­должување на студиите во институции и/или истра­жу­вачки центри ширум светот.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

На студиската програма студентите добиваат прак­тич­но и теоретско знаење во полето на компјутерските техно­логии и инженерството за: проектирање и ре­а­ли­за­ција на процесорски архитектури и процесори; мо­де­ли­рање, проектирање и реализација на вградливи ком­п­јутерски системи; информациони системи; мрежи и Интер­нет; проектирање, реализација и адми­нис­три­ра­ње Веб системи и сервери; алгоритми, структури и про­г­ра­мирање; бази на податоци; оперативни системи и изра­ботка на OС модули и компоненти; безбедност на ком­пјутерски системи; проектирање и реализација на интелигентни мрежи.

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08З001

Математика 1

6

3+3+0+0

ФЕИТ08З002

Физика 1

6

3+1+1+0

ФЕИТ06З001

Основи на електротехника 1

6

3+2+1+0

ФЕИТ07З001

Програмирање и алгоритми

6

2+2+2+0

Изборен предмет

6

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТФФЗ002

Германски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ003

Француски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ001

Англиски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ004

Руски јазик

6

4+0+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08Л003

Математика 2

6

3+3+0+0

ФЕИТ08Л004

Физика 2

6

3+1+1+0

ФЕИТ06Л002

Основи на електротехника 2

6

3+2+1+0

Изборен предмет 1*

6

2+2+2+0

Изборен предмет 2**

3

Изборен предмет 3**

3

 

*Се избира предмет од листата на задолжително изборни предмети

**Се избира предмет од листата на изборни предмети

 

*Листа на задолжително изборни предмети од студиската програма

(се избира еден од понудените)

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07Л003

Структури со програмирање

6

2+2+2+0

ФЕИТ07Л002

Програмирање и алгоритми 2

6

2+2+2+0

**Листа на изборни предмети од студиската програма

(се избираат два од понудените)

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07Л004

Практикум по компјутерски вештини и алатки

3

0+0+3+0

ФЕИТ00Л001

Практикум по MATLAB

3

0+0+3+0

ФЕИТ04Л001

Комуникациски и презентациски вештини

3

1+1+1+0

ФЕИТ03Л001

Електротехнички материјали

3

2+0+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08З006

Математика за компјутерскo инженерство

6

3+3+0+0

ФЕИТ07З007

Компјутерски комуникациски технологии

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З005

Логички кола и дискретни автомати

6

2+2+1+0

Изборен предмет

6

Изборен предмет

6

 

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08Л009

Случајни процеси и системи

6

3+2+1+0

ФЕИТ07Л013

Компјутерски архитектури

6

2+2+1+0

ФЕИТ05Л006

Електроника

6

3+1+1+0

Изборен предмет

Изборен предмет

 

Изборни предмети од студиската програма

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07Л014

Мрежни и интернет апликации

6

2+1+2+0

ФЕИТ07Л015

Веб системи и сервери

6

2+1+2+0

ФЕИТ07Л016

Развој на кориснички работни интерфејси

6

2+1+2+0

ФЕИТ03Л005

Основи на мерни системи

6

2+1+2+0

ФЕИТ08Л013

Развој на компјутерски игри засновани на физички законитости

6

2+1+2+0

ФЕИТ05Л008

Сигнали и системи

6

3+2+0+0

ФЕИТ07Л017

Анализа и дизајн на интелигентни системи

6

2+2+1+0

 

Изборни предмети од други студиски програми

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ02Л005

Електроенергетски уреди

6

3+0+2+0

ФЕИТ04Л013

Обновливи извори на електрична енергија

6

3+2+0+1

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ01З002

Системи на автоматско управување

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З018

Компјутерски мрежи

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З019

Моделирање на податоци и бази

6

2+2+1+0

Изборен предмет

6

Изборен предмет*

6

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

Изборни предмети од студиската програма

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07З020

Проектирање системи со HDL

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З021

Паралелно процесирање и пресметување со високи перформанси

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З022

Географски информациони системи

6

2+1+2+0

ФЕИТ07З023

Вградливи компјутерски системи и компоненти

6

2+1+2+1

ФЕИТ03З008

Компјутеризирани мерни системи

6

2+1+2+0

ФЕИТ05З013

Основи на дигитално процесирање на сигнали

6

3+1+1+0

ФЕИТ08З014

Компјутерски поддржано геометриско моделирање

6

2+2+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ10Л007

Основи на телекомуникации

6

3+1+1+0

ФЕИТ07Л025

Микропроцесорски системи

6

2+2+1+0

ФЕИТ07Л026

Оперативни системи

6

2+2+1+0

Изборен предмет

6

Изборен предмет*

6

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Изборни предмети од студиската програма

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07Л027

Мрежни оперативни системи

6

2+1+2+0

ФЕИТ07Л028

Администрирање со бази на податоци

6

2+1+2+0

ФЕИТ07Л029

Складишта и обработка на податоци

6

2+2+1+0

ФЕИТ07Л030

Мрежни стандарди и уреди

6

2+2+1+0

ФЕИТ07Л049

Безжични и мобилни компјутерски мрежи

6

2+1+2+0

ФЕИТ07Л031

Дистрибуирана интелигентна контрола

6

2+1+2+0

ФЕИТ08З015

Вовед во наноматеријали и нанотехнологии

6

2+2+1+0

 

Изборни предмети од други студиски програми

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ05Л017

VLSI дизајн

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07З032

WAN мрежи и дистрибуирани системи

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З033

Современи процесорски архитектури

6

2+2+1+0

Изборен предмет

6

Изборен предмет

6

Изборен предмет*

6

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Изборни предмети од студиската програма

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07З034

Оперативни системи, модули и драјвери за вградливи системи

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З035

Мобилни мрежи и уреди (ОС и програмирање)

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З036

Моделирање и симулациски околини

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З039

Надежност на системи и софтвер

6

2+2+1+0

ФЕИТ07З038

Компајлери

6

2+2+2+0

ФЕИТ07З037

ИКТ во интелигентни мрежи

6

2+1+2+0

ФЕИТ03З009

Процесни компјутери и мерења

6

3+1+1+0

ФЕИТ01З016

Индустриски мрежи

6

2+2+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07Л040

Кластер системи

6

2+1+2+0

ФЕИТ07Л041

Безбедност и заштита на компјутерски системи

6

2+2+1+0

ФЕИТ_ДИПЛ

Дипломска работа

8

Изборен предмет

6

Изборен предмет*

6

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Изборни предмети од студиската програма

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07Л042

Менаџмент на ИКТ и CASE методологија

6

2+1+2+0

ФЕИТ07Л043

Мобилни информациони системи

6

2+1+2+0

ФЕИТ07Л044

Проектирање систем во чип

6

2+1+2+0

ФЕИТ07Л045

Грид структури и пресметувања во облак

6

2+2+1+0

ФЕИТ07Л046

Сензорски системи

6

2+2+1+0

ФЕИТ07Л048

Мрежен софтвер и управување со компјутерски мрежи

6

2+2+1+0

ФЕИТ05Л035

Мултимедиски системи

6

3+1+1+0

ФЕИТ07Л047

Управување со интелигентни информациони системи во реално време

6

2+2+1+0

Изборни предмети од други студиски програми

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ01Л025

Дистрибуирани системи и SCADA

6

2+1+2+0