Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Компјутерски поддржано проектирање на електрични инсталации

Компјутерски поддржано проектирање на електрични инсталации

Предмет: Компјутерски поддржано проектирање на електрични инсталации

Код: ФЕИТ09Л005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Преносни електроенергетски системи

Предуслов за запишување на преметот: Основи на електротехника 1

Цели на предмететната програма (компетенции): Стекнување на основни познавања и примена на софтверски алатки за проектирање на електрични инсталации во станбени, деловни, индустриски и јавни објекти.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, користење на софтверски алатки, изработка на проектна задача, семинарски работи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Софтверски алатки за проектирање на електрични инсталации. Изработка на главен проект: услови за проектирање, графички алатки за генерирање на еднополни и трополни шеми; шеми на делување, избор на компоненти на инсталацијата, извршување на пресметки и координација на заштита, генерирање на документација. Инсталации во згради, деловни и индустриски објекти. Инсталации во простории со можност на појава на пожар и експлозија. Изработка на проект на инсталации во специфични објекти.

Литература:

Литература

Задолжителна литература учебник (предавања, презентации)

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Albert F. Cutter Sr.

„Electrician''s Guide to Control and Monitoring Systems: Installation, Troubleshooting, and Maintenance“

Mc Graw Hill

2010

2

 

Кориснички прирачници за одделни софтверски алатки

Производители на софтверски алатки

 

3

Властимир Гламочанин

Електрични инсталации и осветлување

ФЕИТ

2010