Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Компјутерски поддржано геометриско моделирање

Компјутерски поддржано геометриско моделирање

Предмет: Компјутерски поддржано геометриско моделирање

Код: ФЕИТ08З014

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Математика и физика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Да се усвојат основните поими од афината геометрија и нејзината примена во моделирањето криви и површини, фракталите и итеративните функциски системи. Развој на аналитичко мислење, критички способности, способност за учење. Добиените знаења се неопходни за проучување на електротехниката.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, консултации, самостојна работа.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Афини трансформации во рамнина. Итеративни функциски системи и фрактали. Алгоритми за генерирање фрактали. Основни модели на криви во рамнина. Безиеови криви и Б-сплајн криви (дефиниција, особини, алгоритми). Полиномни површини и сплајн површини. Алгоритам на de Casteljau, субдивизија. Моделирање криви и површини.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ljubisha M. Kocic

Geometrijsko modeliranje

Elektronski fakultet, Nish

2009

2

Michael Barnsley

Fractals everywhere

Academic Press

1988