Лични алати
Пријави се

Компјутерски мрежи

Предмет: Компјутерски мрежи

Код: ФЕИТ07З018

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Запознавање со основните концепти на компјутерските мрежи. Детален поглед на мрежната архитектура и нејзините слоеви (IP, транспортно, апликациско), дизајн и стандарди. Илустрирање на концептот со помош на важните мрежни архитектури како што се Интернет, Етернет.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Подниво за контрола на пристап до медиум. Проблем на алокација на канал. Протоколи со повеќе пристапи. Етернет. Безжични локални компјутерски мрежи. Широкопојасни безжични мрежи. Bluetooth. RFID. Мрежно ниво. Рутирачки алгоритми. Алгоритми за контрола на загушување. Квалитет на услуги. Меѓумрежно поврзување. Мрежно ниво кај Интернет. Транспортни протоколи: TCP и UDP. Перформанси.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A.S. Tanenbaum,

D. J. Wetherall

Computer Networks, 5th edition

Prentice-Hall Inc.

2010

2

J.F. Kurose,

K. W. Ross

Computer Networking: A Top-Down Approach,

5th Edition

Prentice Hall

2010

3

L.L Peterson,

B. Davie

Computer Networks: A Systems Approach,

5th Edition

Morgan Kaufmann

2011

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

R. Bradford

The Art of Computer Networking

Prentice Hall

2007