Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Компјутерски комуникациски технологии

Компјутерски комуникациски технологии

Предмет: Компјутерски комуникациски технологии

Код: ФЕИТ07З007

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Запознавање со комуникационите технологии кои се користат во физичкиот слој и MAC поднивото на податочниот слој кај компјутерските мрежи. Компетенции: Разбирање на работата на мрежните компоненти кои се користат во физичкиот и податочниот слој кај компјутерските мрежи.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Употреба на компјутерски мрежи. Компјутерски хардвер за вмрежување. Софтвер за вмрежување. Референтни модели на мрежи. Примери на мрежи: Интернет, телекомуникациски мрежи, безжични мрежи. Стандардизација на мрежите. Физичко мрежно ниво: теоретски основи за пренос на податоци, преносни медиуми, безжичен пренос, сателитски пренос, јавна прекинувачка телефонска мрежа, мобилна телефонија, дигитална телевизија. Податочно линк ниво: задачи на податочно линк ниво, детекција и корекција на грешки, елементарни протоколи на податочно ниво, протоколи со лизгачки прозорец, верификација на протоколи, примери на реални протоколи на ова ниво.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A.S. Tanenbaum,

D. J. Wetherall

Computer Networks, 5th edition

Prentice-Hall Inc.

2010

2

William Stallings

Data & Computer Communications, 9th Edition

Prentice-Hall Inc.

2011

3

J. Walrand,

P. P. Varaiya

High-performance communication networks

Morgan Kaufmann

2000