Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Компјутерски компоненти и периферии

Компјутерски компоненти и периферии

Предмет: Компјутерски компоненти и периферии

Код: ФЕИТ07З009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Запознавање со структурата на компјутерските системи, начинот на кој истите работат, карактеристиките и стандардите што се употребуваат. Запознавање со компјутерските компоненти и периферни уреди и нивната меѓусебна зависност, поврзаност и интеракција. Компетенции: Познавање на структурата на компјутерските системи, нивните составни компоненти и карактеристиките на секоја од нив. Разбирање на зависностите и интеракцијата помеѓу различните компоненти.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Изведба и градба на реални компјутерски системи. Обични и серверски платформи. Матични плочи: карактеристики и стандарди. Магистрална изведба: магистрали и стандарди за магистрали (PCI, PCIExpress). Полупроводничка меморија: карактеристики, видови и изведби. Видео потсистем: карактеристики, изведби и видео картички. Карактеристики на компјутерското графичко прикажување. Секундарна меморија: складиштење, цена, карактеристики магистрали за поврзување (SATA, eSATA, SAS). Преносни медиуми за складирање податоци (CD, DVD). Стандардни магистрали за поврзување периферии: паралелни порти, сериски порти, USB, IEEE 1394, PCMCIA, Thunderbolt и сл.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J.Andrews

A+ Guide to Hardware: Managing, Maintaining and Troubleshooting, 5th edition

Course Technology

2009

2

R. B.Thompson,

B. F. Thompson

PC Hardware in a Nutshell,

3rd Edition

O'Reilly

2003

3

Michael Karbo

A Complete Illustrated guide to

the PC hardware

http://www.karbosguide.com

2011

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

 

Computer Hardware

http://en.wikibooks.org/wiki/Computer_Hardware

Dec 2011

2

Winn L. Rosch

Hardware Bible, 6th Edition

Que

2003

3

R. W. Smith

Linux Hardware Handbook

Sams Publishing

2000