Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Компјутерски архитектури

Компјутерски архитектури

Предмет: Компјутерски архитектури

Код: ФЕИТ07Л013

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: Ислушан предметот Логички кола и дискретни автомати

Цели на предметната програма (компетенции) : Разбирање на главните компјутерски архитектури, проценка на перформансите на поединечните делови и компјутерскиот систем во целина, програмирање на машинско и асемблерско ниво.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Запознавање со основните делови на компјутерските системи, начинот на нивно поврзување и интеракција. Разбирање на концептите врз основа на кои функционираат компјутерските системи. Запознавање со можностите кои ги нуди програмирањето на асемблерско и машинско ниво. Различни типови процесори: процесори со 0, 1, 2, и 3 адреси, меморирај и читај процесори, процесори со пласт. Едно-магистрална внатрешна организација на процесор, повеќе-магистрална организација на процесор. Мемориски архитектури и организации. Типови полупроводничка меморија. Технологии и типови на секундарна меморија. Датотечни системи кај различни оперативни системи и разли

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

D. A. Patterson,

J. L. Hennessy

Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, 3rd Edition

Morgan Kaufmann

2004

2

S. Dandamudi

Fundamentals of Computer Organization and Design

Springer

2003

3

W.Stallings

Computer Organization and Architecture - Designing for performancce, 8th Ed.

Prentice Hall

2010

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A. S. Tanenbaum

Structured Computer Organization, 5th Edition

Prentice Hall

2005