Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Компјутерска графика - стандардни графички библиотеки

Компјутерска графика - стандардни графички библиотеки

Предмет: Компјутерска графика - стандардни графички библиотеки

Код: ФЕИТ07З010

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Запознавање со основите на компјутерската графика и потребните математички основи за манипулација со графички објекти. Користење на концептите за програмирање на графички апликации и анимации. Запознавање со стандардите за компјутерска графика. Компетенции: Разбирање и примена на математички принципи за манипулација со објекти. 2D и 3D моделирање на објекти. Програмирање на основни графички апликации и анимации со помош на OpenGL.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Преглед на графички системи: влезни и излезни уреди. Почеток на графичко програмирање. Ортографска проекција. Гледање на графички координати и правење сандачиња. Координати на OpenGL прозорец и екрански координати. Бои, машина на состојби на OpenGL и интерполација. OpenGL геометриски примитиви. Апроксимирање на објекти. Три-димензии, длабочина и проекција на перспектива. Проекти за цртање. Алатки на OpenGL. Моделирачки трансформации: транслација, скалирање, ротација. Компонирање со моделирачки трансформации. Работа со повеќе објекти. Анимации. Приказ на трансформации. Селекција и одбирање. Геометриски трансформации во 2Д. Геометриски трансформации во 3Д. Напредни техники за анимација. Боја и осветлување.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Sumanta Guha

Computer Graphics Through Opengl: From Theory to Experiments

Chapman & Hall

2011

2

F. S. Hill, Jr.,

S. M. Kelley

Computer Graphics Using OpenGL, 3rd Edition

Prentice Hall

2006

3

S. Govil-Pai

Principles of computer graphics:

theory and practice using OpenGL

and Maya

Springer Science +

Business Media Inc.

2004

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Aaftab Munshi,

Dan Ginsburg,

Dave Shreiner

OpenGL ES 2.0 Programming Guide

Addison-Wesley

2008