Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Компјутеризирани мерни системи

Компјутеризирани мерни системи

Предмет: Компјутеризирани мерни системи

Код: ФЕИТ03З008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Електрични мерења и електротехнички материјали

Предуслов за запишување на преметот: положени: Основи на електротехника 2
ислушани: Електроника 1

Цели на предметната програма (компетенции) : Способност за развој и подршка на компјутерско-базирани мерни системи и пренос на мерни податоци. Дизајн и реализација на компјутерски мерно-информациски системи.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, семинарски и проектни задачи, самостојно учење.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Архитектура на компјутерски единици за аквизиција на податоци. Прилагодување на мерни сигнали. A/D и D/A конверзија. Стандардни интерфејси, сериски и паралелни. Виртуелни мерни системи. Графичко програмирање и запознавање со LabVIEW. Работа со променливи и нивно декларирање, циклуси, полиња и кластери. Кориснички интерфејс, запис и приказ на мерни резултати. Примери на мерно-информациски и мерно управувачки системи базирани на PC.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

W. Nawrocki

Measurement systems and sensors

Artech House

2006

2

V. Drndarević

Personalni računari u sistemima merenja i upravljanja

Akademska misao

2003

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ramon Pallas-Areny,

John G. Webster

Sensors and Signal Conditioning

Wiley

2001

2

Kevin James

PC Interfacing and Data Acquisition

Newnes

2000