Лични алати
Пријави се

Компајлери

Предмет: Компајлери

Код: ФЕИТ073038

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+2+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Разбирање на работењето на компајлерите. Знаење за генерирање на нов компајлер за различни оперативни системи, процесори и платформи.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед во преведувачи. Едноставен синтаксно-управуван преведувач (компајлер): дефинирање синтакса, синтаксно управуван преведувач, парсирање, лексичка анализа, табела на симболи, генерирање меѓукод. Лексичка анализа – детали. Проектирање на генератор на лексички анализатор. Синтаксна анализа – детали. Извршни околини – детали.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A.V. Aho,M.S.Lam,

R.Sethi,J.D.Ullman

Compilers: Principles, Techniques and Tools,

2nd Edition,

Prentice Hall

2007

2

A.V. Aho,M.S.Lam,

R.Sethi,J.D.Ullman

Compilers: Principles, Techniques and Tools, Supplement to 2nd Edition

http://dragonbook.stanford.edu

 

3

M. Mozgovoy

Algorithms, languages, automata, and compilers: a practical approach

Jones and Bartlett Publishers,

2009