Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Когенеративни постројки

Когенеративни постројки

Предмет: Когенеративни постројки

Код: ФЕИТ04З009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+2+0+0

Институт: Електрични централи и разводни постројки

Предуслов за запишување на преметот: Ислушан предметот: Основи на електроенергетика

Цели на предмететната програма (компетенции) : Здобивање на стручни знаења за технологиите на когенеративни постројки и оспособеност за техно-економска анализа на реални системи на когенерација.

Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби, посета на реални  објекти на когенеративни постројки и системи, стручни предавања од инженери од стопанството, самостојна  изработка на семинарска работа.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Развој и современи трендови на когенерацијата. Основни принципи и карактеристики на когенеративните постројки. Технологии на когенеративни постројки. Определување на односот “Power-to-Heat Ratio”.Тригене-ративни постројки. Енергетска ефикасност и техно-економска анализа. Поврзување на мрежа. Управување и мониторинг на когенеративни постројки.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Dr Bruce Ramsay

The European Educational Tool on Cogeneration

University of Dundee

2001

2

Вангел Фуштиќ

Когенеративни постројки, интерна скрипта

ЕЦРП - ФЕИТ

2011

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Building Services Engineers (CIBSE) CHP Group

Combined Heat and Power for buildings

CHPA- Combined Heat and Power Association

2004