Лични алати
Пријави се

Кластер системи

Предмет: Кластер системи

Код: ФЕИТ07Л040

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: Положен: Компјутерски архитектури

Цели на предметната програма (компетенции) : Конфигурирање и администрирање на компјутерски системи во кластер конфигурации со цел пресметувања со високи перформанси, постигање сервиси со висока расположливост и со отпорност на хардверски и софтверски откази и грешки.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Примена на техниките и алгоритмите на прсеметувањето со високи перформанси во реални компјутерски системи. Конфигурирање на машини во кластер. Правење на конфигурации за сервиси со високо ниво на расположивост и системи отпорни на грешки

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Rajkumar Buyya

High Performance Cluster Computing, Vol.1 Architectures and Systems

John Wiley.

1999

2

Rajkumar Buyya

High Performance Cluster Computing, Vol.2

John Wiley

1999

3

Rajkumar Buyya

Clemen. Szyperski

Cluster Computing

John Wiley

2001