Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Инженерски софтверски алатки

Инженерски софтверски алатки

Предмет: Инженерски софтверски алатки

Код: ФЕИТ02Л004

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Електрични машини, трансформатори и апарати

Предуслов за запишување на преметот: Положени: Основи на електротехника 1, Математика 1

Цели на предмететната програма (компетенции) : Оспособеност за користење на софтверски алатки за анализа и проектирање на елементи и системи во електроенергетиката.

Методи на учење: Интерактивни предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојни и групни проекти, домашни задачи

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Принципи и методи за решавање на инженерски проблеми со помош на персонални компјутери. Дводимензионално цртање и тродимензионално моделирање Нумерички методи за решавање на електромагнетни и топлински полиња. Основи на методот на конечни елементи. Процедура за решавање на проблеми со МКЕ. Современи софтверски алатки. ANSYS - програмски пакет. Моделирање, симулација и анализа на динамички системи. Симулинк библиотека. Работа со блокови, сигнали и податоци. Процедура за изработка на симулациони модели. Работа со модулот Power System Blockset на практични симулација од областа на електроенергерика.

Литература:

Литература

 

Задолжителна литература

 

Бр.

 

Автор

 

Наслов

 

Издавач

 

Година

 

1

 

К.Најденкоски

 

ИСА-Интерна скрипта

 

ФЕИТ, Скопје

 

2008

 

 

2

 

К.Најденкоски

 

ИСА-Лабораториски практикум (интерна скрипта)

 

 

ФЕИТ, Скопје

 

 

2008

 

3

 

 

 

 

 

Дополнителна литература

 

Бр.

 

Автор

 

Наслов

 

Издавач

 

Година

 

 

1

 

Jimmie J. Cathey

 

Electric Machines: Analysis and Design Applying MATLAB

 

McGraw-Hill Europe

 

2006

 

 

2

 

Chee-Mun

 

Dynamic Simulations of Electric Machinery: Using MATLAB/SIMULINK

 

Prentice Hall,

 

1997

 

3

 

Esam M. Alawadhi

 

Finite Element Simulations Using ANSYS

 

CRC Press

 

2009