Лични алати
Пријави се

Инженерска механика

Предмет: Инженерска механика

Код: ФЕИТ083008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+2+0+0

Институт: Математика и Физика

Предуслов за запишување на преметот: Предмет Физика 1 - ислушан

Цели на предмететната програма (компетенции) : Цел на предметот е воведување на студентите во инженерската терминологија, преку изучување на основните закони на инженерската механика - законите на механика на тврдо тело и хидромеханиката. Со изучување на овој предмет студентот се здобива со техничка и професионална длабочина во инженерската механика и нејзината примена за решавање конкретни практични проблеми во инженерската пракса.

Методи на учење: – Предавања со PowerPoint презентации, аудиториски вежби, семинарски работи, проектни задачи и самостојно учење.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед во инженерската механика. Поделба на механиката. Механика на тврдо тело. Услови за рамнотежна сосотојба. Рамнински носачи. Центар на гравитација и центроид. Момент на инерција. Вовед во јакост на материјалите. Видови напрегања и деформации. Димензионирање. Деформации и напрегања при смолкнување, свиткување и торзија. Вовед во механика на флуиди. Дијаграм на хидростатски притисок. Флуиден притисок. Динамика на флуиди. Стационарно и нестационарно струење на флуиди. Ојлерови равенки. Закон за континуитет. Геометриско и енергетско значење на Бернулиева равенка. Струење на флуид во рамномерно вртливи канали. Загуби на енергија при движење на флуидот. Презентација на примери од пракса.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Маргарита Гиновска

Инженерска механика

Интерна скрипта

2009

2

R.C. Hibbeler

Engineering mechanics-Statics

Prentice Hall, New Jersaey

1995

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Luis L. Bucciarelli

Engineering mechanics of solids, A first course in engineering

MIT

2002

2

Френк Вајт

Mеханиката на флуидите

Арс Ламина,Скопје

2009

3

Р. Јосифовска

Техничка механика

Ун. Св. Кирил и Методиј

1987