Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Интернет и мобилни сервиси

Интернет и мобилни сервиси

Предмет: Интернет и мобилни сервиси

Код: ФЕИТ10З031

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: положени: примена на оперативни системи во телекомуникациите, ислушани: безжични и мобилни мрежи

Цели на предмететната програма (компетенции) : Разбирање на поимот за Интернет и мобилни сервиси и апликации. Запознавање со различни платформи, алатки и програмски јазици за креирање на мобилни апликации. Практичен развој на мобилни Интернет апликации.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи, поканети предавања на експерти од индустрија

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Поим за мобилни сервиси. Креирање мобилни сервиси за различни мобилни комуникациски технологии. Напредни карактеристики на мобилни апликации (локациски базирана адаптација, свесност за околина и контекст, сеприсутна комуникација). Мобилен екосистем. Користење на различни развојни алатки за мобилни сервиси. Програмски јазици за мобилни телефони. Мобилна комерција. Апликациски архитектури за мобилни сервиси. Мобилни Интернет апликации. Практични примери.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

S. Tarkoma, J. Kangasharju

Mobile Middleware: Supporting Applications and Services

Wiley

2009

2

S. A. Ahson, M. Ilyas

Mobile Web 2.0: Developing and Delivering Services to Mobile Devices

Auerbach Publications

2010