Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Интернет апликациски сервиси

Интернет апликациски сервиси

Предмет: Интернет апликациски сервиси

Код: ФЕИТ073008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со основите на Интернет и достапните сервиси (email, telnet, FTP, WWW, http), нивно користење и конфигурирање на соодветни клиенти. Исто така студентите ќе бидат запознаени со начинот, алатките, јазиците и стандардите за дизајнирање на веб страници (HTML, CМS). Компетенции: По завршување на курсот студентите ќе бидат оспособени за користење и работа со поголем број Интернет сервиси, како и за креирање едноставни веб страници.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Основни сервиси што ги нуди Интернет. Сервис за праќање и прием на електронска пошта – е-маил. Алатки за прием и праќање на е-пошта. Репертоар на вакви алатки на различни оперативни системи: Windowѕ, Linux/Unix, MacOS. Алатки за составување на електронска порака. Алатки за испраќање на е-пошта и алатки за читање на е-пошта. Најава на далечни компјутерски системи – апликација telnet, карактеристики кај различни оперативни системи и начин на користење. Пренос на датотеки помеѓу оддалечени компјутерски системи – апликација ftp, карактеристики кај различни оперативни системи и начин на користење. Социјални мрежи: карактеристики и користење: facebook, linkedin, vkontakte и сл. Сопствена презентација на Интернет медиум – WWW страници, јазик за пишување на WWW страници – HTML, основна синтакса и употреба. Автоматизација на процесот на креирање на WWW страници – системи за управување со содржината (Content Management Systems).

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Randolph Hock

The Extreme Searcher's Internet Handbook: A Guide for Serious Searcher, 3rd Ed.

CyberAge Books

2010

2

B. Costales,

C. Assmann,

G. Jansen,

G. Neil Shapiro

Sendmail, 4th Edition

O'Reilly

2007

3

J. Matthews

Computer Networking: Internet Protocols in Action

John Wiley & Sons

2005

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

W. L. Oellermann

Architecting Web Services

Apress

2001

2