Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Интелигентни енергетски мрежи

Интелигентни енергетски мрежи

Предмет: Интелигентни енергетски мрежи

Код: ФЕИТ09Л016

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Преносни електроенергетски системи

Предуслов за запишување на преметот: Положени: Основи на електротехника 1 и 2

Цели на предмететната програма (компетенции) : Стекнување на основни знаења за интелигентни енергетски мрежи, предизвици и клучни технологии .

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, користење на софтверски алатки, изработка на проектна задача, семинарски работи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Основни концепти на постоечкиот ЕЕС. Развој кон интелигентно користење на електрична енергија. Интегрирање на дисперзирано производство и складирање на електрична енергија. Развој на микро мрежи. Директна контрола на потрошувачката на електрична енергија и реакција на потрошувачите. Динамично тарифирање. Влијание на електрични возила во услови на пазар на електрична енергија. ИКТ подршка на интелигентни енергетски мрежи. Сигурност. DCS, EMS/SCADA, DA. Помошни сервиси. Производители и потрошувачи на електрична енергија, интелигентни згради и уреди, DR, AMI.

Литература:

Литература

Задолжителна литература учебник (предавања, презентации)

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Властимир Гламочанин

„Интелигентни енергетски мрежи“

ФЕИТ

2012

2

James A. Momoh

„Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis (IEEE Press Series on Power Engineering)“

Wiley-IEEE Press

2012

3

Andres Carvallo, John Cooper

„The Advanced Smart Grid: Edge Power Driving Sustainability“

Artech House

2011