Лични алати
Пријави се

Индустриски мрежи

Предмет: Индустриски мрежи

Код: ФЕИТ013016

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Автоматика и системско инженерство

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Цел на оваа дисциплина е да ги запознае студентите со типовите на индустриски мрежи кои се употребуваат во денешно време, класифицирање на индустриските мрежи, нивно поставување и конфигурација. Со успешно завршување на предметот студентите ќе бидат оспособени:

- препознавање на типовите на индустриски мрежи

- конфигурирање на индустриски мрежи од типовите:

-CanBus

-RS-485

-ProfiBus

-FieldBus

-ZigBee

 

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, проектни задачи и аудиториски вежби и практични вежби во лабораторија.

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Аквизиција и кондиционирање на податоци. Индустриска околина – осврт на ограничувањата. Индустриски комуникации. Стандарди за индустриски мрежи. Стандардни мрежно-комуникациски уреди за работа во индустриски услови. Жичани и безжични мрежи со сензори. Комуникации во системите за автоматизација. Проектирање на систем за комуникација со осврт на управувачките техники. Проектирање на алгоритми за управување во реално време со помош на RS-232, RS-482, Ethernet, CanBUS, ProfiBUS, GSM, GPRS и ZigBee мрежи.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Gordon Clarke, Deon Reynders, Edwin Wright

Practical Modern SCADA Protocols

Elsevier

2004

2

Tarik Ozkul

Real-time Industrial Networks:
Fieldbus Network Design

CreateSpace

2010