Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Индустриски комуникациски мрежи

Индустриски комуникациски мрежи

Предмет: Индустриски комуникациски мрежи

Код: ФЕИТ10З030

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: Нема.

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со протоколите и мрежните решенија кои се користат во индустриските комуникациски мрежи. Кандидатите ќе бидат оспособени за одржување на индустиски комуникациски мрежи.

Методи на учење: Интерактивни предавања и вежби, самостојни и групни проекти, домашни задачи, работилници и семинари

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед во индустриските комуникациски мрежи. Типови на индустриски мрежи: сензорски мрежи Fieldbus мрежи, мрежи за контрола, сигурносни магистрали, кориснички апликации. Области на примена на сензорските, Fieldbus и контролни индустриските мрежи. Опис на OSI референтен модел. Медиуми за пренос на информации. Карактеристики на бакарни кабли. Впредена парица. Правила за инсталација на бакарни мрежни кабли. Стандарди за конектори. Карактеристики на оптички влакна. Основни типови на оптички оптички влакна и оптички кабли. Правила за инсталација на оптички влакна. Конектори за оптички влакна. RS – 232, RS – 485.

AS интерфејс. CAN. ControlNet. DeviceNet. Индустриски комуникациски протоколи. MODBUS, DNP3, IEC 60870. Ethernet и TCP-IP комуникацискиот модел. Индустриски Ethernet. Foundation Fieldbus. PROFIBUS. MODBUS Plus, Data Highway Plus, HART. Примена на безжичните технологии во индустриските комуникациски мрежи. Комуникациски протоколи кои се користат при автоматизација на зграда: Konnex, LonWorks, BACNet. Методи за испитување и отстранување на грешки во индустриски комуникациски мрежи.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Deon Reynders, Steve Mackay and Steve Mackay

Practical Industrial Data Communications, Best Practice Techniques

Elsevier

2005

2

Dick Caro

Automation Network Selection, 2 edition

International Society of Automation

2009

3

Hermann Merz, Thomas Hansemann, Christof Hübner

Building Automation

Springer

2009

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

 

Интерна скрипта по предметот од предметниот наставник

 

 

2

 

Статии од стручни и научни списанија од областа