Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 ИКТ во интелигентни мрежи

ИКТ во интелигентни мрежи

Предмет: ИКТ во интелигентни мрежи

Код: ФЕИТ073037

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Копјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Способност за користење на алатки, платформи и ИКТ за контрола и управување на интелегентните мрежи.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Осознавање на потребите за интегрирање на ИКТ во интелигентните мрежи. За реализација на главните цели на интелигентни мрежи потребно е да се развијат пет клучни технологии: интегрирани комуникации, сензори и мерења, напредни компоненти, напредни контролни методи, подобрени интерфејси и поддршка при одлучува-њето.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

 

ICT for a Low Carbon Economy Smart Electricity Distribution Networks

Directorate-General

Information Society and

Media ICT forSustainable

Growth Unit.

2009

2

 

Impacts of Information and Communication Technologies on Energy Efficiency

Bio Intelligence Service

2008

3

 

A COMPENDIUM OF SMART GRID

TECHNOLOGIES

National Energy Technology Laboratory

2009