Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 ИКТ системи за енергетска ефикасност и одржлив развој

ИКТ системи за енергетска ефикасност и одржлив развој

Предмет: ИКТ системи за енергетска ефикасност и одржлив развој

Код: ФЕИТ10Л041

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: Нема.

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со можностите за примена на ИКТ системи за постигнување енергетска ефикасност и одржлив развој.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Потреба и можности од користење на ИКТ системи за енергетска ефикасност и одржлив развој.  Примена на ИКТ при производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија. Примена на ИКТ во транспорт и логистика. Примена на ИКТ за автоматизација на индустриски процеси. Примена на ИКТ при управување со објекти. Примена на ИКТ за намалување на емисија на ЦО2 и ефект на глобално затоплување. Енергетско-ефикасни ИКТ системи.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

 

ICT for Energy Efficiency (ICT4EE)

 

2010

2

Penni McLean-Conner

Energy Efficiency: Principles and Practices

PennWell Corp.

2009

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Џејмс Ворен

Менаџирање на енергијата за транспорт

 

2010

2

 

World Energy Outlook

International Energy Agency

2011