Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Енергија и одржлив развој

Енергија и одржлив развој

Предмет: Енергија и одржлив развој

Код: ФЕИТ063003

Број на ЕКТС кредити: 3 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+0+0

Институт: Електротермија, електрично заварување и електричен сообраќај.

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Оспособеност да се идентификуваат проблеми од апсект на животната средина и да се предложат мерки и решенија за одржлив развој.

Методи на учење: – Предавања - Power Point презентации , вежби – работа во групи, разработка на студии на случај, изработка на семинарски трудови..

Вкупен расположив фонд на часови: 90 часови

Содржина на предметната програма: Вовед за одржлив развој и значење од апект на економија, животната средина и општеството. Извори на енергија. Влијание на енергетскиот сектор врз животната средина. Прописи, норми и меѓународни договори. Мерки за заштита на животната средина. Енергетска ефикасност и почисто производство. Можности и перспективи кон остваување на одржлив електроенергетски систем

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

 

1

 

Mulder Karel

Sustainable development for engineers, a handbook and resource guide

Delft University of Technology

 

2006

 

2

Portali:Sustainable_development

и UNEP документи

 

Sustainable_development

United Nation Environmental

Program

 

2012

 

3

L. Freris, D. Infield,

 

Renewabe Energy in Power Systems

 

Wiley

 

2008