Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Енергетски преобразувачи

Енергетски преобразувачи

Предмет: Енергетски преобразувачи

Код: ФЕИТ023007

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електрични машини, трансформатори и апарати

Предуслов за запишување на преметот: Електротехника 1 и Електротехника 2

Цели на предмететната програма (компетенции) : Основна цел на предметот е запознавање на студентите со основните видови на енргетски преобразувачи и нивно функционирање. Истотака студентите ќе бидат запознати со приментата на изучуваните енергетски преобразувачи како и техниките на изработка на модели и извршување на компјутерски симулаци на работата на изучуваните енергетски преобразувачи и пресметка на нивните карактеристики. Студентите ќе имаат компетенции за определување на параметрите и карактеристиките на енергетските преобразувачи и нивна анализа како и оспособеност за нивно моделирање и симулација на работата.

Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, лабораториски вежби, самостојна изработка на семинарска работа, учење со електронско опкружување.

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Вовед и поделба на енергетските преобразувачи. Особини и карактеристики на пулупроводнички елементи применети во енергетските преобразувачи. Еднофазни неуправувани исправувачи. Еднофазни управувани исправувачи. Трифазни неуправувани исправувачи. Трифазни управувани исправувачи. Сложени исправувачи. Комутација на струи кај исправувачите. Фактор на моќност и коефициент на полезно дејство кај исправувачите. Изменувачи (инвертори). Реверзибилни преобразувачи. Преобразувачи на фреквенција. Преобразувачи на наизменичен напон. Преобразувачи на еднонасочен напон (чопери).

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Гога Цветковски

Енергетски преобразувачи (интерна скрипта)

ФЕИТ, Скопје

2008

2

Гога Цветковски

Лабораториски практикум (интерна скрипта)

ФЕИТ, Скопје

2008

3

Brodic T.

Energetska Elektronika

Svjetlost

1988

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Mohammad H. Rashid

Power Electronics-Circuits, Devices, and Applications

Prentice-Hall Int.

1993

2

Mohammad H. Rashid

Power Electronics Handbook

Academic Press

2007

 

3

Mohan N. Undeland T.

Power Electronics: Converters, Applications and Design

Joh Wiley & Sons

1989