Лични алати
Пријави се

Енергетска електроника

Предмет: Енергетска електроника

Код: ФЕИТ053012

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : - Запознавање со основните компоненти во енергетската електроника и основните структури на енергетските електронски кола, принципите на работа и карактеристиките на разни видови електронски преобразувачи на електрична енергија (насочувачи, инвертори, еднонасочни преобразувачи и наизменични преобразувачи), како и методите на нивната анализа и испитување.

- Оспособување за користење на основните електронски енергетски преобразувачи при моделирање и решавање на конкретни проблеми во инженерството, како и за успешно следење на наставата од предметите прекинувачки извори за напојување и проектирање енергетски конвертори.

Методи на учење: Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа, учење во електронско опкружување (форуми, консултации).

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Увод. Енергетски електронски елементи - електронски вентили: основни поими и основни карактеристики. Неуправувани насочувачи - (диодни кола). Мрежно-управувани насочувачи и инвертори. Автономни инвертори. Преобразувачи на еднонасочна енергија во еднонасочна. Статички прекинувачи. Преобразувачи на наизменична енергија во наизменична - регулатори на напон, преобразувачи на фреквенција. Заштита на компонентите и колата во енергетската електроника.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Г. Арсов

Основни кола во енергетската електроника

http://kursevi.etf.ukim.edu.mk

2000

2

Mohan, Undeland, Robbins,

Power Electronics – converters,

applications and design

Wiley

2002

3

Rashid M. H

Power Electronics: circuits, devices and applications

Prentice Hall

2003

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Rashid M. H

Power Electronics

Handbook

Academic Press

2001

2

Erickson, Maksimovic

Fundamentals of Power Electronics

Kulver Academic

2004