Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Елементи на автоматизација и роботика

Елементи на автоматизација и роботика

Предмет: Елементи на автоматизација и роботика

Код: ФЕИТ01Л003

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Автоматика и системско инженерство

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Цел на оваа дисциплина е да ги запознае студентите со основните елементи за автоматизација и роботика, сензори и извршни елементи. Нивни типови и начини на употреба. Со успешно завршување на предметот студентите ќе бидат оспособени да мопжат да вршат сложени мерења со различни типови на давачи на сигнал, да ги кондиционираат овие сигнали и да можат да проектираат системи за управување со едноставниизвршни елементи.

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, проектни задачи и аудиториски вежби и практични вежби во лабораторија.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед. Поим за регулационо-управувачка контура. Унифицирани струјни и напонски сигнали. Давачи на информации (сензори). Преносни функции за разлини типови на давачи на сигнали. Решавање задачи за давачи на сигнали. Елементи за обработка на информации (регулатори). Извршни елементи (разни видови актуатори).

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Christopher T. Kilian

Modern Control Technology--Components & Systems (2nd Ed.)

Delmar

2002

2

Jacob Fraden

Handbook of Modern Sensors Physics Designs and Applications

Springer

2004

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

William C. Dunn

Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control

McGraw-Hill

2005