Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Електротермиска конверзија

Електротермиска конверзија

Предмет: Електротермиска конверзија

Код: ФЕИТ06Л005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електротермија, електрично заварување и електричен сообраќај

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со принципите на електротермиска конверзија, електротермиските технологии и постројки, конструктивни и експлоатациони особености на електротермиските постројки. Оспособеност за избор на електротермиска постапка, електротермиска постројка, како и за нивно користење и управување.

Методи на учење: Предавања - Power Point презентации Вежби – аудиториски и лабораториски, работа во групи, разработка на студии на случај, изработка на семинарски трудови.

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Електротермиска конверзија на енергијата. Пренос на топлина. Мерење на температурата и регулација. Ди-ректно електроотпорно загревање. Индиректно електроотпорно загревање. Електромагнетни ефекти во про-водна средина. Индукцино загревање на метали. Високофреквентно диелектрично загревање. Загревање со електричен лак. Загревање со плазма. Загревање со електронски сноп.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A. C. Metaxas

Foundations of Electroheat : A Unified Approach,

Wiley

2001

2

Koenraad VAN REUSEL

FROM ‘ELECTROHEAT’ TO ELECTROMAGNETIC PROCESSING OF MATERIALS

Katholieke Universiteit Leuven

2010

3

С. Чундев

Електротермија

Универзитет Св. Кирил и Методиј,

1992

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Н. Чекреџи

Електротермија

Универзитет Св. Кирил и Методиј

2003

2

M. Orfeuil

Electric process heating Technologies/Equipment/Applications,

Battelle press,

1987