Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Електротехнички материјали

Електротехнички материјали

Предмет: Електротехнички материјали

Код: ФЕИТ03Л001

Број на ЕКТС кредити: 3 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+0+1+0

Институт: Електрични мерења и електротехнички материјали

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Стекнување теоретски и практични знаења за проводните, полупроводните, диелектричните и магнетните материјали. Стекнување на знаења за поедини видови материјали и можностите за нивна примена во различните области на електротехниката.

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, самостојно учење, изработка на семинарска задача, стручна екскурзија.

Вкупен расположив фонд на часови: 90 часови

Содржина на предметната програма: Увод. Периоден систем. Врски. Модерна теорија на цврста состојба. Модели на толкување на проводливоста. Спроводливи материјали според својствата и според намената. Модел на енергетски зони. Суперпроводни карактеристики на материјалите. Механизам на проводливоста кај полупроводниците. Полупроводнички уреди и апликации. Специјални технологии за материјали во електрониката. Поларизација и диелектрична пропусливост. Проводливост, загуби и диелектрична цврстина на диелектриците. Преглед и поделба на диелектриците, својства и примена. Магнетизам, Дија, пара и феромагнетизам. Магнетна пропусливост. Енергетски загуби. Поделба на меки и тврди магнетни материјали, својства и примена.

Литература:

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Љубомир Николоски

Електротехнички материјали

ЕТФ Скопје

2000

2

S. O. Kasap

Principles of Electronic Materials and Devices

McGraw-Hill, New York

2002

3

Rolf. E. Humel

Electronic Properties of Materials

Springer, New York

2001

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

P. Nikolic, D. Rakovic

Elektrotehnicki materijali

Naucna knjiga, Beograd

1987

2

D. Solymar, D. Walsh

Lectures on the Electrical Properties of Materials

Oxford. Univ. Press

1993