Лични алати
Пријави се

Електрооптика

Предмет: Електрооптика

Код: ФЕИТ08З007

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Математика и физика

Предуслов за запишување на преметот: Ислушани Физика 1 и Физика 2

Цели на предметната програма (компетенции) : Запознавање со светлинксите појави, извори на светлина, ласери и нивна упоотреба во електрооптичките системи за пренос на податоци. Запознавање со начинот на пренос на податоци во оптички влакна.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Светлински појави, вовед во феноменте на зрачење на материјата, интеракција на светлината со материјата. Извори на светлина, ЛЕД, ласери. Холографија. Електрооптички материјали и ефекти. Наноматеријали. Електрооптички уреди и системи, сончеви ќелии, дисплеи, фотометри, модулатори. Интегрирање и примена на електрооптичките компоненти во електрооптички системи. Oптички влакна. Вовед во нанотехнологиите, оптичките и квантните компјутери.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Х. Спасевска

Електрооптика

интерна скрипта

2010

2

G.D. Boreman

Electrooptics for electrical engineers

SPIE, Washington, USA

1998

3

J. Wilson,

J. Hawkes

Optoelectronics

FT, Bell&Bain, Glasgow

1993

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1