Лични алати
Пријави се

Електронски мерења

Предмет: Електронски мерења

Код: ФЕИТ05Л018

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на преметот:

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со методите и електронските уреди за мерење на параметрите не електронските кола и системи.  Оспособување на кандидатот за изведе мерење и регистрирање на величините кај  електренските уреди.

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, аудиториски и лабораториски вежби, подржани со презентации и визуелизација на концептите, активно учество на студентите преку тестови и задачи за решавање на час, проектни задачи

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Задача на електронските мерења. Обработка на резултати од мерењето. Пасивни компоненти и прибори во мерените кола. Карактеристики на мерните сигнали и системи. Примена на микрокомпјутерите во мерната техника. Мерни извори. Осцилоскоп. Мерење на напон и струја. Мерење на фреквенција, временски интервал и фазна разлика. Мерење на моќност. Мерење на параметрите на пасивните компоненти. Мерење на спектар. Тестирање на дигитални и микропроцесорски системи. Мерење на параметрите на случаен сигнал. Автоматизација на мерењето

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

M. Камиловски

Електронски мерења

УКИМ

2000

2

M. Камиловски

Електронски мерења, Збирка задачи

УКИМ

2000

3

M.Камиловски

Електронски мерења, Упатство за лабораториски вежби

ЕТФ

2005