Лични алати
Пријави се

Електроника

Предмет: Електроника

Код: ФЕИТ05Л006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт:

Предуслов за запишување на преметот: Ислушани: Основи на електротехника 1 и Основи на електротехника 2

Цели на предмететната програма (компетенции) : Располага со фундаментална база инженерски знаења од електрониката и општ преглед на областа електроника. Разбира техничка документација поврзана со електронски елементи и склопови. Може самостојно да ги надогради знаењата од електрониката според професионалните потреби. Компетентно комуницира со специјалисти за електроника при спецификација на технички барања за електронска опрема.

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, домашни задачи, семинарски задачи/проекти

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Историски преглед на електрониката. Полупроводничка електроника (основни електронски елементи, енергетски електронски елементи, интегрирани кола). Извори за напојување. Линеарни склопови: засилувачи, фреквенциски карактеристики, директна спрега, негативна повратна врска, операциски засилувач. Синусни осцилатори. Кола за аналогна обработка, импулсни кола, мултивибратори. Дигитални сигнали: дигитализација (дискретизација, квантизација, кодирање, кодови). Логички кола: основни логички функции, физичка реализација, основи од Булова алгебра, логички мрежи (комбинациони и секвенцијални), конечни автомати. А/Д и Д/А конвертори. Дигитални системи: мемориски кола (ROM, RAM, Flash), регистри, процесорска единица, микрокомпјутер (микроконтролер), асемблер

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Sedra-Smith

Microelectronic circuits, 5th edition

Oxford University Press

2004

2

М. Камиловски

Електроника 1 – електронски елементи

ФЕИТ-Скопје

2005

3

Ј.Ќосев

Белешки од предавања, електронска форма

ФЕИТ

2011

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

М. Камиловски

Електроника

ФЕИТ-Скопје

2005

2

Разни автори

Материјали за семинарски/проекти од интернет

Разни издавачи

Тековна