Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Електромеханичко претворање на електричната енергија

Електромеханичко претворање на електричната енергија

Предмет: Електромеханичко претворање на електричната енергија

Код: ФЕИТ02Л002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+2+0+0

Институт: Електрични машини, трансформатори и апарати.

Предуслов за запишување на преметот: Положен: Основи на електротехника 1

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со принципите за електромеханичко претворање. Оспособеност за анализа на појавите при електромеханичко преобразување на енергијата. Способност за пресметка на најзначајните електромеханички параметри.

Методи на учење: Интерактивни предавања, аудиториски вежби, самостојни и групни проекти, домашни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Oсновни закони и принципи за електромеханичко претворање на енергијата. Електромеханичка интеракција. Системи со една и повеќе возбудни намотки. Магнетно и електрично коло на електричните машини. Начини за изведување на различните видови намотки. Магнетен напон и вртливо магнетно поле. Електромагнетен момент и индуциран напон во електричните машини. Елементарни машини за еднонасочна и наизменична струја

Литература:

Литература

 

Задолжителна литература

 

Бр.

 

Автор

 

Наслов

 

Издавач

 

Година

 

1

 

David Brown

 

Electromechanical Energy Conversion

 

Macmillan Pub Co

 

2004

 

 

2

 

 

Jerome Meisel

 

Principles of Electromechanical Energy Conversion

 

 

Krieger Pub Co

 

 

1998

 

 

3

 

A. E. Fitzgerald, Charles Kingsley

 

 

Electric machinery

 

McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 6 ed.

 

 

2002

 

Дополнителна литература

 

Бр.

 

Автор

 

Наслов

 

Издавач

 

Година

 

 

1

 

 

Charles I. Hubert

 

Electric Machines: Theory, Operating Applications, and Controls

 

 

Prentice Hall; 2 edition

 

 

2011

 

 

2

 

Stephen J. Chapman

 

 

Electric Machinery Fundamentals

 

McGraw-Hill Science /Engineering/Math; 5 ed.

 

 

2011