Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Електромагнетна компатибилност

Електромагнетна компатибилност

Предмет: Електромагнетна компатибилност

Код: ФЕИТ05Л039

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на преметот: Електромагнетика

Цели на предмететната програма (компетенции) :

- Запознавање со основните поими за електромагнетна компатибилност, теоријата за електромагнетното поле, бранови и простирање, видови на електромагнетни влијанија на уредите и околината, запознавање со методите за моделирање симулација и пресметки, запознавање со стандардите за ЕМК,

- Оспособеност за дефинирање на основните проблеми сврзани за електромагнетната компатибилност, знаење и разбирање за начините за моделирање, и користење на методи за пресметки, анализирање на добиените резултати и носење соодветни заклучоци.

Методи на учење: Учество во наставата и вежбите, изработка на домашни.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед и основни поими за електромагнетна компатибилност (ЕМК). Природни и вештачки извори на електромагнетна интерференција (ЕМИ). Преглед на теоријата за електромагнетното поле, бранови и простирање. Карактеристики на компонентите на електричните кола уреди и прекинувачи. ЕМИ од уреди кола, моделирање и методи за пресметки. Преслушување. Иззрачена и кондукциона интерференција мерење и заштита. Оклопување и заземјување. Електростатички празнења. Филтри за ЕМИ. Моделирање и симулација. Процедури за тестирање на ЕМК. Влијание на ЕМП врз околината. Електромагнетна околина. Методи за моделирање на ЕМП во нехомоген простор. Начини за намалување на штетното влијание од ЕМ зрачење во работна и животна средина. Стандарди за ЕМК и регулатива во светот и кај нас.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

M. N. O. Sadiku

 

Elements of Electromagnetics

Saunders College Publishing

1994

2

C.R.. Paul

 

Electromagnetic Compatibility

J.Wiley &Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

2006

3

D.P.Sengupta, V.V.Liepa

Applied Electromagnetics and Electromagnetic Compatibility

J.Wiley &Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

2006

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

D .O. Carpenter (Editor), S.Yrapetyan (Editor)

Biological Effects of Electric and Magnetic Fields: Beneficial and Harmful Effects

 

1994