Лични алати
Пријави се

Електромагнетика

Предмет: Електромагнетика

Код: ФЕИТ053002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+2+0+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на преметот:

Цели на предмететната програма (компетенции) - Запознавање со основните поими за електричното, стационарно струјно, стационарно и квазистационарно магнетно поле, законите кои важат за нив, начини за поврзување со концептот на електрично коло како форма за претставување на феномените. Запознавање со општите равенки на електромагнетно поле - Оспособеност за дефинирање на основните проблеми сврзани со пресметка на електрично и магнетно поле, и анализа на исtото, користење на методи за пресметки, анализирање на добиените резултати и носење соодветни заклучоци

Методи на учење: Активно следење на наставата и вежбите, изработка на домашни задачи

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Основни релации на електростатичко поле во вакуум и диелектрик, нивен интегрален и диференцијален облик. Електричен скалар потенцијал, капацитивност и парцијални капацитивности на систем од тела. Гранични услови во електростатичко поле, методи за анализа и компјутерска симулација на електростатичко поле. Стационарно струјно поле, електрична отпорност, отпорност на заземјувач, сложени заземјувачи. Интегрален и диференцијален облик на релациите во стационарно магнетно поле во вакуум, стационарно магнетно поле во материја и гранични услови. Магнетно коло, магнетен вектор потенцијал, методи за решавање и компјутерска симулација на магнетно поле. Квазистационарно магнетно поле, коефициенти на електромагнетна индукција, енергија и сила во магнетно поле. Општи равенки на макроскопско електромагнетно поле во неподвижни средини. Елементи од електромагнетните бранови и зрачење.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Љ. Јанев

Електромагнетика 1

ЕТФ Скопје

1996

2

Ј. Сурутка

Електромагнетика

Академска мисао, Београд

2006

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Matthew N. O. Sadiku

Elements of Electromagnetics

Saunders College Publishing

1994