Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Електроенергетски системи (ЕЕС)

Електроенергетски системи (ЕЕС)

Сту­ди­ска програма

Еле­ктро­е­нер­гет­ски системи (ЕЕС)

Вид на програмата

До­дип­лом­ска универзитетска програма

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Електроенергетски системи

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Дипломираните инженери имаат единствена можност да бидат дел од електроиндустријата, како една од најстабилните дејности, која во текот на повеќе де­це­нии вработува голем број инженери. Во оваа област им се нудат можности за успешна кариера и добро пла­те­на работа во преносни и дистрибутивни компании, во јав­ниот сектор, како и во консултантски, проектантски и производни фирми. Ваквите кадри се сè повеќе ба­рани во нашата земја и во светот, каде нашата диплома ва­жи без никакви ограничувања.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

На студиската програма електроенергетски системи (ЕЕС) студентите се стекнуваат со практични знаења и веш­тини од областите: пренос, дистрибуција, про­даж­ба и употреба на електрична енергија. Во текот на сту­ди­рањето се користат современи софтверски алатки за си­мулација и анализа на ЕЕС, како и за изучување на об­ластите планирање и управување на ЕЕС, техника на висок напон, нисконапонски инсталации, осветление и ква­литет на електрична енергија. Истовремено, сту­ден­тите имаат можност да се запознаат со елементите на ЕЕС и низ практични лабораториски вежби во лабо­ра­то­риите на факултетот. Оваа прогама на идните ин­же­не­ри им овозможува да се стекнат и со теориски и со прак­тични знаења и на тој начин, да се оспособат за ре­ша­вање на најразлични технички проблеми со кои ќе се соочат во текот на нивната кариера.

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08З001

Математика 1

6

3+3+0+0

ФЕИТ08З002

Физика 1

6

3+1+1+0

ФЕИТ06З001

Основи на електротехника 1

6

3+2+1+0

ФЕИТ07З001

Програмирање и алгоритми

6

2+2+2+0

Изборен предмет

6

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТФФЗ002

Германски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ003

Француски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ001

Англиски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ004

Руски јазик

6

4+0+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08Л003

Математика 2

6

3+3+0+0

ФЕИТ08Л004

Физика 2

6

3+1+1+0

ФЕИТ06Л002

Основи на електротехника 2

6

3+2+1+0

Изборен предмет 1*

6

2+2+2+0

Изборен предмет 2**

3

Изборен предмет 3**

3

 

*Се избира предмет од листата на задолжително изборни предмети

**Се избира предмет од листата на изборни предмети

 

*Листа на задолжително изборни предмети од студиската програма

(се избира еден од понудените)

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07Л003

Структури со програмирање

6

2+2+2+0

ФЕИТ07Л002

Програмирање и алгоритми 2

6

2+2+2+0

**Листа на изборни предмети од студиската програма

(се избираат два од понудените)

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07Л004

Практикум по компјутерски вештини и алатки

3

0+0+3+0

ФЕИТ00Л001

Практикум по MATLAB

3

0+0+3+0

ФЕИТ04Л001

Комуникациски и презентациски вештини

3

1+1+1+0

ФЕИТ03Л001

Електротехнички материјали

3

2+0+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08З005

Математика 3

6

3+3+0+0

ФЕИТ03З002

Мерења во електротехника

6

3+1+1+0

ФЕИТ09З001

Надземни и кабелски водови

6

3+2+0+0

ФЕИТ05З001

Теорија на електрични кола

6

3+2+0+0

Изборен предмет

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ09З002

Електрично осветление

6

3+1+1+0

ФЕИТ09З003

Инженерска економија

6

3+2+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ02Л003

Електрични машини и трансформатори

6

3+1+1+0

ФЕИТ09Л004

Електрични мрежи

6

3+2+0+0

ФЕИТ09Л005

Компјутерски подржано проектирање на електрични инсталации

6

2+1+2+0

Изборен предмет

Изборен предмет

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ09Л006

Квалитет на електрична енергија

6

3+1+1+0

ФЕИТ03Л003

Мерење во електроенергетика

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л006

Електроника

6

3+1+1+0

ФЕИТ03Л004

Практикум во Labview

3

0+0+3+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ09З007

Високонапонски мрежи и системи

6

3+2+0+0

ФЕИТ09З008

Дистрибутивни системи

6

3+1+1+0

ФЕИТ09З009

Техника на висок напон 1

6

3+1+1+0

Изборен предмет

Изборен предмет*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ05З002

Електромагнетика

6

3+2+0+0

ФЕИТ02З007

Енергетски преобразувачи

6

3+1+1+0

ФЕИТ09З010

Заземјувачи и заземјувачки системи во ЕЕМ

6

3+1+1+0

ФЕИТ01З002

Системи на автоматско управување

6

2+2+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ09Л013

Компјутерски методи за анализа на стационарни режими во ЕЕС

6

3+1+1+0

ФЕИТ09Л014

Техника на висок напон 2

6

3+2+0+0

ФЕИТ09Л015

Пазари на електрична енергија

6

3+1+1+0

Изборен предмет

6

Изборен предмет*

6

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ09Л016

Интелигентни енергетски мрежи

6

3+1+1+0

ФЕИТ04Л011

Производни и разводни постројки

6

3+2+0+0

ФЕИТ09Л017

Апликативен софтвер во ЕЕС

6

3+0+2+0

ФЕИТ04Л012

Релејна заштита

6

3+2+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ09З018

Режими на работа на ЕЕС

6

3+2+0+0

ФЕИТ09З019

Управување и диспечинг во ЕЕС

6

3+2+0+0

Изборен предмет

Изборен предмет

Изборен предмет*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ10З003

Вовед во телекомуникации

6

3+1+1+0

ФЕИТ09З020

Микромрежи

6

3+2+0+0

ФЕИТ02З008

Основи на обновливи извори на енергија

6

3+1+1+0

ФЕИТ09З021

Планирање на електроенергетски системи

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ09Л022

Технички системи на управување

6

3+1+1+0

ФЕИТ_ДИПЛ

Дипломска работа

8

Изборен предмет

Изборен предмет

Изборен предмет*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

Ли­ста на изборни предмети од кои студентот е должен да освои најмалку 6 кредити

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ05Л006

Електроника

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З002

Електромагнетика

6

3+2+0+0

ФЕИТ01З002

Системи на автоматско управување

6

2+2+0+0

ФЕИТ10З003

Вовед во телекомуникации

6

3+1+1+0