Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ)

Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ)

Сту­ди­ска програма

Еле­ктро­е­нер­ге­ти­ка, управување и менаџмент (ЕЕУМ)

Вид на програмата

До­дип­лом­ска универзитетска програма

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Електроенергетика, управување и менаџмент

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Дипломираните инженери од оваа студиска програма мо­жaт да креирааат сопствен бизнис или да се вработат во некоја од компаниите кои се занимаваат со: произ­вод­ство на електрична енергија од класични или обнов­ли­ви извори; трговија, пренос и дистрибуција на елек­трич­на енергија; менаџмент, проектирање, заштита, авто­матизација и управување на електро­енергетски обј­екти; консултантски услуги по проектен менаџмент,  студии и техничко-економски анализи, eнергетска ефи­кас­ност и околина и сл.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

Студиската програма ЕЕУМ ги следи потребите на ком­па­ниите од електро-енергетскиот сектор за креирање сов­ремено образуван инженер кој ќе има стручни поз­на­вања од областа на електроенергетиката, информа­цис­ко-комуникациските технологии, како и способност и знаење за менаџирање на сложени технички проекти во новата пазарно ориентирана околина.

Во рамките на студиската програма студентите изучу­ва­ат технологии за производство на електрична енергија од класични и обновливи извори; постројки и управу­вач­ки системи во електроенергетските системи; методи за планирање, проектирање и градба на електро­енер­гет­ски објекти; современи софтверски алатки за ана­ли­за и решавање на инженерски проблеми, методи за раци­онално користење на електричната енергија, како и менаџерски вештини и техники на проектниот мена­џмент.

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08З001

Математика 1

6

3+3+0+0

ФЕИТ08З002

Физика 1

6

3+1+1+0

ФЕИТ06З001

Основи на електротехника 1

6

3+2+1+0

ФЕИТ07З001

Програмирање и алгоритми

6

2+2+2+0

Изборен предмет

6

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТФФЗ002

Германски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ003

Француски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ001

Англиски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ004

Руски јазик

6

4+0+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08Л003

Математика 2

6

3+3+0+0

ФЕИТ08Л004

Физика 2

6

3+1+1+0

ФЕИТ06Л002

Основи на електротехника 2

6

3+2+1+0

Изборен предмет 1*

6

2+2+2+0

Изборен предмет 2**

3

Изборен предмет 3**

3

 

*Се избира предмет од листата на задолжително изборни предмети

**Се избира предмет од листата на изборни предмети

 

*Листа на задолжително изборни предмети од студиската програма

(се избира еден од понудените)

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07Л003

Структури со програмирање

6

2+2+2+0

ФЕИТ07Л002

Програмирање и алгоритми 2

6

2+2+2+0

**Листа на изборни предмети од студиската програма

(се избираат два од понудените)

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07Л004

Практикум по компјутерски вештини и алатки

3

0+0+3+0

ФЕИТ00Л001

Практикум по MATLAB

3

0+0+3+0

ФЕИТ04Л001

Комуникациски и презентациски вештини

3

1+1+1+0

ФЕИТ03Л001

Електротехнички материјали

3

2+0+1+0

Забелешка: Во III и IV семестар студентот е должен да избере и положи еден од следните изборни предмети.

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ05З001

Теорија на електрични кола

6

3+2+0+0

ФЕИТ10З003

Вовед во телекомуникации

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З002

Електромагнетика

6

3+2+0+0

ФЕИТ05Л006

Електроника

6

3+1+1+0

 

 

 

 

Наставна програма за III семестар

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08З005

Математика 3

6

3+3+0+0

ФЕИТ04З002

Софтверски алатки во електроенергетика

6

3+0+2+0

ФЕИТ03З002

Мерења во електротехника

6

3+1+1+0

ФЕИТ01З002

Системи на автоматско управување

6

2+2+1+0

Изборен предмет

6

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ05З001

Теорија на електрични кола

6

3+2+0+0

ФЕИТ10З003

Вовед во телекомуникации

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З002

Електромагнетика

6

3+2+0+0

ФЕИТ08З008

Инженерска механика

6

3+2+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ04Л003

Основи на електроенергетика

6

3+2+0+0

ФЕИТ04Л004

Менаџмент и инженерска економика

6

3+1+1+0

ФЕИТ02Л003

Електрични машини и трансформатори

6

3+1+1+0

Изборен предмет

6

Изборен предмет

6

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ05Л006

Електроника

6

3+1+1+0

ФЕИТ09Л006

Квалитет на електрична енергија

6

3+1+1+0

ФЕИТ09Л004

Електрични мрежи

6

3+2+0+0

ФЕИТ08Л012

Нумерички методи за инженери

6

3+0+2+0

ФЕИТ03Л006

Електрични мерења на неелектрични величини

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ04З005

Производство на електрична енергија

6

3+2+0+1

ФЕИТ04З006

Проектен менаџмент

6

3+1+1+0

ФЕИТ04З007

Разводни постројки

6

3+2+0+1

Изборен предмет

6

Изборен предмет*

6

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ04Л013

Обновливи извори на електрична енергија

6

3+2+0+1

ФЕИТ04Л012

Релејна заштита

6

3+2+0+0

Изборен предмет

6

Изборен предмет

6

Изборен предмет*

6

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ04З018

Управување и мониторинг на електроенергетски објекти

6

3+2+0+0

ФЕИТ04З019

Енергетска ефикасност и околина

6

3+2+0+0

Изборен предмет

Изборен предмет

Изборен предмет*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ04Л024

Проектирање на електроенергетски објекти

6

3+2+0+0

ФЕИТ04Л026

Компјутерско моделирање во електроенергетиката

6

3+1+1+0

ФЕИТ_ДИПЛ

Дипломска работа

8

Изборен предмет

Изборен предмет*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ04Л027

Регулација во ЕЕС

6

3+2+0+0

ФЕИТ04Л028

Проектирање на фотоволтаични системи

6

3+2+0+0

ФЕИТ04Л029

Бизнис и претприемништво во електроенергетиката

3

2+1+0+0

ФЕИТ02Л018

Ветрогенератори и ветрогенераторски системи

6

3+1+1+0